نویسنده = علیرضا بافنده زنده
تعداد مقالات: 1
1. الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 183-222

10.22054/jims.2018.21410.1744

محمد علی شریعت؛ سلیمان ایران زاده؛ علیرضا بافنده زنده