چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آودی اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است. جامعه آماری ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو سازی بود و نمونه گیری از روش قضاوتی انجام شد ، حجم نمونه شامل 30 نفر از اساتید علمی و متخصصان بود. پرسشنامه بادرج ۴بعد و ۳۰ سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس ۵ گانه از تاثیر کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندی شدند و اتفاق نظر میان اعضای پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظری متوقف شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی ، برنامه ریزی وشروع پروژه ،تسخیر و مدلسازی دانش ضمنی ، و مستند سازی دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for the Transformation of Tacit Knowledge into Explicit Knowledge in Industries "Case Study of Pars Automotive Industry"

نویسندگان [English]

  • mohammad reza nematollah 1
  • majid zamaheni 2
  • mohammad reza daraei 3
  • amirhossein amirkhani 4
1 PHD student of payamenoor university
2 associate professor ,payamenoor university
3 assistant professor ,payamenoor university
4 associate professor ,payamenoor university
چکیده [English]

Today, the automotive industry has turned to scientific achievements for employing knowledge management One of them is the lack of attention to the work experience and skills of experienced people. The main goal of this research is to determine the framework for transforming tacit knowledge into explicit knowledge. The research methodology is applicable in terms of how to collect information from a survey type is . For this purpose, after reviewing the literature and analyzing the research gap, using the Delphi method and a survey of experts to identify possible dimensions in tacit knowledge has been discussed. The statistical population was a combination of university experts and automotive industry, and a sample of judiciary was conducted. The sample size consisted of 30 faculty members and specialists. The 4-dimensional and 4-dimensional questionnaire was extracted and 30 indicators were extracted from a 5-point Likert scale. In the first stage, all dimensions based on the literature and theoretical foundations of the research were ranked based on the obtained average and the incidence The panel members' opinion was reached, and in the second phase of the Delphi agreement, the same agreement as the first stage was created among panel members, and the survey was stopped according to theoretical saturation. The research findings show that, in terms of experts in four organizational dimensions, planning and project startup, conquer And modeling of tacit knowledge and explicit knowledge of documentary knowledge can be used as a framework for the transformation of tacit knowledge Explicit knowledge is named.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tacit knowledge
  • explicit knowledge
  • Supportive factors
  • automotive industry
اخوان، پیمان؛ حیدری، جلیل و زاهدی، محمد رضا (1393)، ارایه متدولوژی به منظور استحصال دانش فنی با لحاظ کردن ویژگیهای تاثیرگذار بر این فرایند، اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.

الفت لعیا، خاتمی فیروز آبادی علی، خداوردی روح اله ، بهار (۱۳۹۰)،مقتضیات تحقیق  مدیریت  زنجیره ی تأمین سبز