ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد/ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22054/jims.2018.32671.2069

چکیده

از یک سو، تولید محصولات دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی و ارتقاء امنیت ملی کشور دارند، ضروری می باشند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تولید محصولات دفاعی با کمترین هزینه را، به یک الزام تبدیل نموده است. ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با تمرکز بر حذف اتلاف ها در سطوح مختلف زنجیره تامین، پاسخی به چگونگی تولید محصولات دفاعی با هزینه کمتر می باشد. این تحقیق با هدف تدوین مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهمترین اقدامات زنجیره تامین ناب متناسب با اتلاف های موجود در زنجیره تامین صنایع دفاعی پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دسته بندی و تایید اقدامات بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)را به انجام رسانده و در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 84 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تامین ناب،49 اقدام در ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی موثرند که در قالب 8 دسته و شامل مدیریت سطح کارگاه، مدیریت کیفیت، تولید بهنگام، مدیریت نت، مدیریت منابع انسانی، ارتباط با تامین کنندگان، طراحی محصول جدید و ارتباط با مشتریان می باشند. ارتباط با مشتریان به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و ارتباط با تامین کنندگان، وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدام زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Lean Supply Chain Model in Iran's Defense Industries with an Interpretative Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Rahimi 1
  • Abbas raad 2
  • Akbar Alem Tabriz 3
  • Alireza Motameni 4
1 PHD student in Shahid Beheshti University
2 Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University Tehran, Iran
3 Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University Tehran, Iran
4 afasfr
چکیده [English]

On the one hand, the production of defense products is indispensable because of the role it plays in deterring and promoting the national security of the country, and, on the other hand, the economic conditions prevailing in the country have made production of defense products at the lowest cost an obligatory requirement. The lean supply chain of defense industries by focusing on waste removal and reducing costs, the answer is how to produce lower cost defense products. The purpose of this research is to identify the most important practices of the defense industries lean supply chain, and then, using exploratory and confirmatory factor analysis, the categorization and verification of the practices based on Structural Equation Modeling (SEM), and then, using the Interpretive Structural Modeling (ISM) model, presents a model that shows the relationships between these practices. The power of driving and dependence of practices are also analyzed using the MICMAC technique. The results of the research show that out of a total of 84 practices introduced in the previous research for the lean supply chain, 49 practices are effective in the lean supply chain of defense industries. It consists of 8 categories and includes: Workshop level management, Quality management, Just in time, Repairs and Maintenance management, Human resource management, Suppliers relationships, New products design and Customer relationship. Customers relationship as the most basic and most driving practice and supplier relationship is the most dependent practice of the defense industries lean supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Lean Approach
  • Interpretative Structural Modeling
  • Defense Industries