چارچوبی برای پذیرش نوآوری‌باز در سطح بنگاه (مطالعه موردی :یک بنگاه بزرگ فعال در صنعت بسته‌بندی و چاپ مواد غذایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/jims.2019.27628.1950

چکیده

با در نظر گرفتن نوآوری‌باز بعنوان یک طیف و نه بعنوان یک مفهوم غیرقابل انعطاف، تحقیقات بسیاری برای انعکاس پویایی‌های مختلف موجود در پیاده‌سازی این مفهوم در قالب ارائه‌ی گونه‌ها، مدها، تم‌ها، و مکانیزم‌های نوآوری‌باز انجام شده است. این تحقیقات هر یک با مدنظر قراردادن تنها جنبه‌های خاصی از فرآیند نوآوری، سعی در توسعه‌ی روشی برای طبقه‌بندی و ارائه الگویی برای استقرار نوآوری‌باز بوده‌اند. نوشتار حاضر نیز در صدد است تا با تمرکز بر پیاده سازی نوآوری باز در سطح یک بنگاه بزرگ، چارچوبی روشمند برای بررسی اجزای نوآوری باز شامل بازیگران، محتوی و مکانیزم ها و عوامل موثر بر آنها در هر یک از مراحل پیاده سازی نوآوری باز در بنگاه بسته بندی و چاپ مواد غذایی ارائه کند. جهت تحقق هدف تحقیق، پس از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، اجزا و عوامل در هر یک از مراحل پیاده سازی احصا گردید و در نهایت به منظور تحلیل و ترسیم روابط متقابل میان اجزاء مختلف مدل نوآوری باز از تکنیک دی‌متل استفاده شد. مهمترین یافته های این تحقیق نشاندهنده این موضوع است که مدل نوآوری‌باز شرکت مورد مطالعه که حاصل زنجیره‌ای از تصمیمات در رابطه با هر یک از اجزاء مدل در گستره‌ی فرآیند نوآوری می‌باشد شامل: انتخاب حوزه‌‌ی "پیش از چاپ" بعنوان محتوی مدل نوآوری‌باز؛ انتخاب جهت‌گیری "طرف بازار-انتخابی" برای بازیگران؛ و انتخاب مکانیزم‌هایی برای افزایش "ظرفیت جذب"، "ظرفیت تبدیلی و پیوندی"، و "ظرفیت انتقال"؛ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Framework for Open Innovation Adoption at firm level (Case: A Firm in Food Packaging and Printing Industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • ahmad ahmadi 2
  • Abolfazl Kazai 3
  • Maghsood Amiri 4
1 Faculty Member of Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
3 Faculty member of Allameh Tabataba'i University
4 Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

Following Chesbrough's statements of open innovation as a spectrum rather than a dichotomy, many studies have been conducted to reflect the dynamics in its implementation in the form of typologies, modes, themes, and mechanisms. In fact, these studies, with consideration of only certain aspects of the innovation process, have tried to develop a method for classifying and providing a model for adoption of open innovation.
This paper also attempts to focus on the study of extant literature of implementation of open innovation and, after describing the shortcomings and gaps, present a comprehensive framework for aggregating these studies on considerations of open innovation as a model. Finally, by providing a systematic approach, the open innovation model has been implemented. Research approach is combination of qualitative and quantitative research methods and was applied at the level of the firm and a company active in the printing industry for the packaging of food products. Consequently, the open innovation model was determined in the study company. This model is the result of a chain of decisions in relation to each component of OI model within the phases of the innovation process. The decision chains include: selecting the “pre-print” domain as content of the model, choosing the direction of “market driven –invitational” for actors, and choosing mechanisms for increasing “absorption capacity”, “transformative and connective capacity”, and “desorptive capacity”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Knowledge Capacity
  • Inoovation Process
  • Food Packaging and Printing