تاثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه مهندسی صنایع، گیلان، ایران.

10.22054/jims.2019.22352.1776

چکیده

در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان بودند. نوآوری پژوهش حاضر این است که با وارد کردن "مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر یکپارچه سازی این دو فرآیند، تأثیر آن را بر عملکرد سازمان نیز بسنجیم. نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان 95% نشان داد آموزش سبز از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of green training on organizational performance through the mediating role of green supply chain management (case study:National oil products distribution company of Gilan)

نویسندگان [English]

  • Soroush Avakh Darestani 1
  • Fatemeh Fazel 2
1 Assistant Professor
2 Department of Industrial Engineering, Bandar E Anzali International branch, Islamic Azad university, Bandar E Anzali, Iran.
چکیده [English]

In today’s competitive environment, having a supply chain managenet has a crucial and significantrole. In this context, green supply chain management has defined as a framework for optimizing environmental concerns for both organizations and companies that is one of the important managerial criteria in this respect. The aim of this research is about investigating the relationship between green training and green supply chain management and finally its effect on organizational performance. In this context, a developed conceptual model was designed for this research. The statistical population included all experts and managers of the National Iranian Oil Products Distribution Company of Guilan’s region. The innovation of the present research is to measure the impact of green human resources management as well as green training and supply chain management in integrating these two processes into the organization's performance. After doing the anylysis the results were produced and based on the obtained results it could be concluded that the testing of the hypotheses with 95% confidence interval using structural equation modeling employing LISREL software showed that green education has significant impact on organizational performance through mediating role of green supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green education
  • green purchasing
  • collaboration with customers
  • Green supply chain
  • Performance