ارائه یک مدل یکپارچه مکانیابی-تولید-توزیع در زنجیره تامین سبز با در نظرگرفتن سطح سرویس‌دهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی کاسپین، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه‌های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می‌تواند دست‌یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت‌ها مصوب شده است، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های تولید و توزیع ایجاد کرده و اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است . در این مقاله، یک مدل جدید برای مسئله مکانیابی - تولید - توزیع یکپارچه در یک زنجیره ‌تأمین سبز سه سطحی شامل کارخانه‌های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است. تابع هدف شامل کمینه‌سازی کل هزینه‌های زنجیره و همچنین کمینه‌سازی میزان انتشار گاز CO2 در طول زنجیره می‌باشد. همچنین مقادیر تقاضا و سطح سرویس مشتریان در مدل پیشنهادی به‌ صورت اعداد فازی Z بیان شده تا قابلیت اطمینان اعداد تصمیم‌گیری نیز در کنار آنها از کارشناسان اخذ شود. از طریق ارائه یک مطالعه موردی، کاربردپذیری و کارایی مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو شاخص سطح سرویس مشتریان و رویکرد سبز در تولید و توزیع، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین به منظور حل مدل پیشنهادی، از نرم افزار تجاری گمز استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد مطلوب مدل پیشنهادی در کاهش هزینه‌ها در زنجیره تامین سبز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated location-production-distribution model in the green supply chain considering customer service level

نویسندگان [English]

  • saeed mousakhani 1
  • Mohamad Sadegh Sangari 3
1 Department of Industrial Engineering, Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
3 Department of Industrial Engineering, Fouman Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Integrated production-distribution planning is one of the main issues in supply chain management that plays an important role in reducing supply chain costs. In addition, choosing optimal location of distribution centers can facilitate achieving this goal. On the other hand, environmental laws and regulations established by governments impose constraints to production and distribution activities and make necessary the adoption of green supply chain approach more than ever. In this paper, a novel model is developed for integrated location-production-distribution planning in a three-echelon green supply chain consisting of manufacturing plants, distribution centers, and customers with multiple products and multiple time periods. The objective function includes minimization of the total supply chain costs as wll as CO2 emissions throughout the chain. Also, the customer demand and service level are expressed as fuzzy Z-number in order to obtain the reliability of the values from the experts. The applicability and efficiency of the proposed model is demonstrated through a real case which, considering two indexes of customer service level and green production and distribution. In order to solve the proposed model, GAMS software package is used. Results show satisfactory performance of the proposed model in reducing costs in the green supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production-distribution planning
  • Location
  • Green supply chain
  • Customer service level
  • Fuzzy Z-number
Amrani, H., Martel, A., Zufferey, N., & Makeeva, P. (2011). "A variable neighborhood search heuristic for the design of multicommodity production–distribution networks with alternative facility configurations". OR spectrum, 33(4), 989-1007.

Azadeh, A., & Kokabi, R. (2016). "Z-number DEA: A new possibilistic DEA in the context of Z-numbers". Advanced Engineering Informatics, 30(3), 604-617.

Azadnia, A. H., Saman, M. Z. M., & Wong, K. Y. (2015). "Sustainable supplier selection and order lot-sizing: an integratedmulti-objective decision-making process". International Journal of Production Research, 53(2), 383-408.

Ballou, R. H. (2007). "Business logistics/supply chain management: planning, organizing, and controlling the supply chain". Pearson Education India.

Bhutta, K. S., Huq, F., Frazier, G., & Mohamed, Z. (2003). "An integrated location, production, distribution and investment model for a multinational corporation". International Journal of Production Economics, 86(3), 201-216.

Cardona-Valdés, Y., Álvarez, A., &Pacheco, J. (2014). "Metaheuristic procedure for a bi-objective supply chain design problem with uncertainty". Transportation Research Part B: Methodological, 60, 66-84.

Chandra, P., & Fisher, M. L. (1994). "Coordination of production and distribution planning". European Journal of Operational Research, 72(3), 503-517.

Chopra, S., & Meindl, P. (2007). "Supply chain management. Strategy, planning & operation Das Summa Summarum des Management". Springer, 265-275.

Cohen, M. A., & Moon, S. (1991). "An integrated plant loading model with economies of scale and scope". European Journal of Operational Research, 50(3), 266-279.

Fahimnia, B., Farahani, R. Z., Marian, R., & Luong, L. (2013). "A review and critique on integrated production–distribution planning modelsand techniques". Journal of Manufacturing Systems, 32(1), 1-19.

Fahimnia, B., Luong, L., & Marian, R. (2012). "Genetic algorithm optimisation of an integrated aggregate production–distribution plan in supply chains". International Journal of Production Research, 50(1), 81-96.

Ferrio, J., & Wassick, J. (2008). "Chemical supply chain network optimization". Computers & Chemical Engineering, 32(11), 2481-2504.

Giarola, S., Zamboni, A., & Bezzo, F. (2011). "Spatially explicit multi-objective optimisation for designand planning of hybrid first and second generation biorefineries". Computers & chemical engineering, 35(9), 1782-1797.

Jabbarzadeh, A., Pishvaee, M., & Papi, A. (2016). "A multi-period fuzzy mathematical programming model for crude oil supply chain networkdesign considering budget and equipment limitations". Journal of Industrial and Systems Engineering, 9, 88-107.

Jafari, A., Chiniforooshan, P., & Zabihi, F. (2013). "A Hybridized Lagrangian Genetic Algorithm for Designing an Integrated Supply Chain Network: A Case Study Approach". International Journal of Research in Industrial Engineering, 2(1), 45.

Jamrus, T., Chien, C.-F., Gen, M., & Sethanan, K. (2015). "Multistage production distribution under uncertain demands with integrated discrete particle swarm optimization and extended priority-based hybrid genetic algorithm". Fuzzy Optimization and Decision Making, 14(3), 265-287.

Jamshidi, R., Ghomi, S. F., & Karimi, B. (2012). "Multi-objective green supply chain optimization with a new hybrid memetic algorithm using the Taguchi method". Scientia Iranica, 19(6), 1876-1886.

Kazemi, A., Zarandi, M. H. F., & Azizmohammadi, M. (2017). "A hybrid search approach in production-distribution planning problem in supply chain using multi-agent systems". International Journal of Operational Research, 28(4), 506-527.

Khalifehzadeh, S., Seifbarghy, M., & Naderi, B. (2017). "Solving a fuzzy multi objective model of a production–distribution system using meta-heuristic based approaches". Journal of Intelligent Manufacturing, 28(1), 95-109.

Kleindorfer, P. R., & Saad, G. H. (2005). "Managing disruption risks in supply chains". Production and operations management, 14(1), 53-68.

Kumar, S. K., & Tiwari, M. (2013). "Supply chain system design integrated with risk pooling". Computers & Industrial Engineering, 64(2), 580-588.

Lee, Y. H., & Kim, S. H. (2002). "Production–distribution planning in supply chain considering capacity constraints". Computers & Industrial Engineering, 43(1), 169-190.

Levi, S., Kaminsky, P., & Levi, E. (2000). "Designing and Managing The Supply Chain: Concepts. Strategies, and Case Studies", Me Graw-Hill, 3.

Liu, S., & Papageorgiou, L. G. (2013). "Multiobjective optimisation of production, distribution and capacity planning of global supply chains in the process industry". Omega, 41(2), 369-382.

Marchetti, P. A., Gupta, V., Grossmann, I. E., Cook, L., Valton, P.-M., Singh, T., Li, T. and André, J. (2014). "Simultaneous production and distribution of industrial gas supply-chains". Computers & Chemical Engineering, 69, 39-58.

McCann, P. (1993). "The logesticscost location production problem". Journal of regional science, 33(4), 503-516.

Memari, A., Rahim, A. R. A., & Ahmad, R. B. (2015). "An integrated production-distribution planning in green supply chain: a multi-objective evolutionary approach". Procedia Cirp, 26, 700-705.

Pasandideh, S. H. R., Niaki, S. T. A., & Asadi, K. (2015). "Bi-objective optimization of a multi-product multi-period three-echelon supply chain problem under uncertain environments: NSGA-II and NRGA". Information Sciences, 292, 57-74.

Patterson, J. L., & Amann, K. M. (2000). "Strategic sourcing: a systematic approach to supplier evaluation, selection, and development". PRACTIX: Best Practice in Purchasing & Supply Chain Management, 4(1), 1-6.

Sabio, N., Kostin, A., Guillén-Gosálbez, G., & Jiménez, L. (2012). "Holistic minimization of the life cycle environmental impact of hydrogen infrastructures using multi-objective optimization and principal component analysis". International journal of hydrogen energy, 37(6), 5385-5405.

Sabri, E. H., & Beamon, B. M. (2000). "A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning in supply chain design". Omega, 28(5), 581-598.

Seman, N. A. A., Zakuan, N., Jusoh, A., Arif, M. S. M., & Saman, M. Z. M. (2012). "Green supply chain management: a review and research direction". International Journal of Managing Value and supply chains, 3(1), 1-18.

Tuzkaya, U. R., &Önüt, S. (2009). "A holonic approach based integration methodology for transportation and warehousing functions of the supply network". Computers & Industrial Engineering, 56(2), 708-723.

Yu, V. F., Normasari, N. M. E., & Luong, H. T. (2015). "Integrated Location-Production-Distribution Planning in a Multiproducts Supply Chain Network Design Model". Mathematical Problems in Engineering, 2015.

Zadeh, L. A. (2011). "A note on Z-numbers". Information Sciences, 181(14), 2923-2932.