طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده از
راهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین در
جهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحای
الگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر محیط فعالیات پلایا اسات. ایان تحییاد از لحاات روش توصایفی -
تحلیلی و از لحات هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحیید، شاام کلیاه مادیران و کارشناساان زنجیاره
تامین پلیا و نمونه آماری شام 106 نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاناد. در
این تحیید پا از بررسی مدلهای مختلف زنجیره تامین نااب و اساتخرام مولفاه هاای آن، باا اساتفاده از روش
دلفی دو دور، مولفهها مطابد با شرایط سازمان پلیا بومیسازی گردید و با استفاده از پرسشنامه محیاد سااهته
احلاعات، جمعآوری و با به کارگیری روش معادلات ساهتاری و نرم افزار PLS دادههای تحیید مورد تحلی
قرار گرفت. نتایج حاص از تحیید بیانگر آن است که ابعاد زنجیره تامین نااب پلایا شاام عناصار مادیریتی،
تولید و هدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of lean supply chain using structural equation technique

نویسندگان [English]

  • ASghar Aghaei 1
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 2
  • Vajholah Ghorbanizadeh 2
  • Fatah Mikaeili 2
چکیده [English]

Today supply chains are working in an environment that are seeking improvement and decreasing costs and applying alternatives and strategies based on this direction. Lean strategy in one them which helps supply chains for elimination of wastes as the main aim. So, this research aims to design a model for lean supply chain with the emphasis on police environment. This is an analytic-descriptive research from the point of method and practical from the point of end. The statistical population is all managers and specialists of supply chain in Naja and 101 samples were choosed by random sampling. In this research, after designing conceptual model, we applied a researcher made questioner for gathering information and structural equation and PLS software and Friedman test were applied for considering the affections and ranking. The results showed that the dimensions of Naja lean supply chain pattern are as bellow: managerial, production and service, strategic, suppliers and customer orientation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Lean
  • Lean supply chain
آقایی 8 ا. ) 1624 (. حراحی و تبیاین الگاوی یکپارناه نگهاداری و تعمیارات هاودرویی نیاروی انتیاامی .رسااله
دکتری مدیریت سیستمها، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامهریزی، دانشگاه امام حسین)ع(.
آقائی 8 م. ) 1640 (. رویکرد تصمیم گیری نند معیاره باه ارزیاابی راهبارد بهیناه نگهاداری و تعمیارات . دانشاگاه
بین المللی امام همینی)ره(، دانشکده علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.
ابراهیمیان 8 ی و م. ) 1640 (. نابکی سازمانی: سرعت پاساخگویی و انعطااف پاذیری ساازمانی . فصالنامه توساعه
- .16 69 ،)64( انسانی پلیا، 2
دایی 8 م. ) 1640 (. بررسی و میایسه الگو های نابک و نااب زنجیاره تاامین و تعیاین الگاوی بهیناه باا اساتفاده از
الگوریتم ژنتیک .تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.
لطفی 8 م. ) 1622 (. اندازه گیری شاهص نابی و نابکی شرکت سازه گستر .دانشگاه صانعتی شاریف، دانشاکده
مهندسی صنایع.
کیوی 8 آر و کمپنهود، ال ) 1629 (. روش تحیید در علوم اجتماعی .ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، تهاران: نشار
توتیا.
معبودیان 8 ی. 8 & هیری 8 م. ) 1629 (. برنامه ریزی و سازماندهی نت ناب. سومین کنفرانا بین المللای
نگهداری و تعمیرا . ت
Hodge, G. L., Ross, K. G., Joines, J. A & ,.Thoney, K. )2010( Adapting lean manufacturing principles to the textile industry .Production Planning &
Control: The Management of Operations, 237-247.
Xuejun, X., Qi, F & ,.Zhiyong, G )2007) .Research on Lean, Agile and Leagile Supply Chain. 0.7/5-1312-4244-1, IEEE.
Agarwal, A., Shankar, R & ,.Tiwari, M. )2006) .Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain:An ANP-based approach .
European Journal of Operational Research, 255-211.
Agarwal, A., Shankar, R & ,.Tiwari, M )2007) .Modeling agility of supply chain .Industrial Marketing Management, 443-457.
001 مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 63 ، بهار 49
Agrwal, A., Shankar, R & ,.Tiwari, M. K (2007) .Modeling agility of supply chain .Industrial Marketing Management ,433-445.
Asbjørnslett, B. E .(2002) .Project Supply Chain Management From Agile to Lean .The Norwegian University of Science and Technology,Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Production and Quality Engineering.
Cagliano, R., Caniato, F & ,.Spina, G.(2004) .Lean, Agile and traditional supply: how do they impact manufacturing performance ?
Journal of Purchasing & Supply Management, 151-164.
Chauhan, G & ,.Singh, T .(2012) .Measuring parameters of lean manufacturing realization .MEASURING BUSINESS EXCELLENCE ,57-71.
Ghosh, M .(2013) .Lean manufacturing performance in Indian manufacturing plants .Journal of Manufacturing Technology Management ,122-113.
Kundu, G. K & ,.Manohar, B. M .(2012) .A unified model for implementing lean and CMMI for Services (CMMI-SVC v1.3) best practices .Asian Journal on Quality ,162-138.
Kuruppalil, Z.(2007) .Leanness And Agllity In Job Shops: A Framework For A Survey Instrument Developed Using The Delphi Method .Terre Haute, Indiana: Indiana State University.
Mccarthy, D and Rich, N .(2007) .Lean total productive maintenance a blueprint for change .Mcgrowhill, NewYork.
Ngwainbi, M. F .(2008) .A Framework Supporting the Design of a Lean-Agile Supply Chain towards Improving Logistics Performance .
Mälardalen University.
Panizzolo, R., Garengo, P., Sharma, M. K & ,.Gore, A .. (2012)Lean manufacturing in developing countries: evidence from Indian SMEs .
Production Planning & Control: The Management of Operations ,769-788.
Sanchez, A. M & ,.Perez, M. P.(2001) .Lean indicators and manufacturing strategies .International Journal of Operations and Production Management,
1433-1451.
Sanchez, L. M & ,.Nagi, R .(2001) .A review of agile manufacturing
طراحی الگوی زنجیرهی تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری 111
systems .International Journal of Production Research ,3561-3600.
Seeliger, J. & ,.Awalegaonkar, K.(2001) .)can lean maintenance help save the airlines? the drive to eliminate waste improves both costs and quality, International Journal of Mercer management , May.
Shah, R & ,.Ward, P.(2003) .Toyota production system and kanban system .Journal of Operations Management ,129-149.
Shah, R & ,.Ward, P. T .(2003) Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance .Journal of Operations Management,129-149.
Shetty, D., Ali, A & ,.Cummings, R .(2010) .Survey-based spreadsheet model on lean implementation .International Journal of Lean Six Sigma ,310-334
Simon, D., & Mason, R .(2003) .lean and green: doing more with less .
International Journal of ECR, 23-34
Vinodh, S & ,.Aravindraj, S.(2012) .Axiomatic modeling of lean manufacturing system .Journal of Engineering, Design and Technology, 199-216
Vinodh, S & ,.Joy, D.(2012) .Structural Equation Modelling of lean manufacturing practices .International Journal of Production Research,1598-1607
Vinodh, S., Devadasan, S., Vimal, K & ,.Kumar, D.(2013) .Design of agile supply chain assessment model and its case study in an India nautomotive components manufacturing organization .Journal of Manufacturing Systems.
Womack, J. P & ,.Jones, D. T .(1996) .Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation .New York, USA: Simon & Schuster.
Womack, J. P & ,.Jones, D. T.(2003) .Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation .New York, USA: Simon & Schuster.
Zarei, M., Fakhrzad, M & ,.Paghaleh, M. J.(2011) .Food supply chain leanness using a developed QFD model .Journal of Food Engineering,25-33