تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان" تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیگری فعالیت های تسهیم دانش" در محدوده زمانی سال1395 در شرکت بیمه ایران تهران انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های شبکه اجتماعی سازمانی(عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی شامل : پیوندهای متقابل اجتماعی ، هنجارهای ارتباط متقابل) بر فعالیت‌های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در سازمان می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است.جامعه این تحقیق 230 نفراز کارکنان ستاد مرکزی شرکت بیمه ایران در شهر تهران که تعداد143 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیات از روش آنالیز رگرسیون و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است و متغیرها به روش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری و نیز تحلیل عاملی تاییدی بررسی و سنجیده شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک، پیوند های متقابل اجتماعی و هنجار ارتباط متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت های تسهیم دانش دارند که به نوبه خود عملکرد شغلی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش آن می شود و شبکه های اجتماعی سازمانی افراد را قادربه جمع آوری و اشتراک گذاری دانش میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Social Network Features on Job Performance Considering the Mediation Role of Knowledge Sharing Activities

چکیده [English]

The present research has done by the name « The effect of Organizational social network features on job performance Considering the Mediation Role of knowledge sharing activities » in Iran Insurance Company of Tehran in the year of 2016. The main goal of this research is to study the effect of organizational social network features (Individual factors including: knowledge self-efficacy, enjoyment of helping and social factors include: social interaction ties, norm of reciprocity) on knowledge sharing activities and job performance. This research is an applied one and the research method is descriptive and survey. Literature review and field study method have been used to collect information. The statistical population of this study included 230 employees (mainly experts) of Iran Insurance Company staff in Tehran city. A group of 143 employees was selected as the sample for research through Cochran’s formula. Data was gathered by questionnaires and regression analysis was performed using SPSS and LISREL software to examine the hypotheses and Variables in quantitative method have been reviewed and evaluated by using structural equation and also confirmatory factor analysis. The research results show that knowledge self-efficacy, enjoyment of helping, social interaction ties and norm of reciprocity have a positive effect on knowledge sharing activities which affect a person's job performance. Also, organizational social networks enable individuals to gather and share their work knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational social network
  • knowledge sharing activities
  • knowledge self-efficacy
  • enjoyment of helping
  • social interaction ties