عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع در صنعت پخش مواد غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رابطه بین عوامل مؤثر در طراحی شبکه توزیع (DND) در شرکت‌های پخش در صنعت مواد غذایی انجام شده‌است. در این مقاله، طراحی شبکه توزیع به دو حوزه اصلی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و سیاست‌های مدیریت توزیع طبقه‌بندی‌شده و تأثیر متغیرهای کلیدی توزیع بر طراحی شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق کمی استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 54 شرکت پخش سراسری در صنعت مواد غذایی در ایران است و با استفاده از روش تمام‌شماری، پرسشنامه‌ای برای تمامی مدیران عامل و مدیران بازاریابی آن شرکت‌ها (108 نفر) ارسال شد. در مجموع 92 نفر پرسشنامه‌های ارسالی را تکمیل کردند که با توجه به معیارهای تعیین شده تنها 81 پرسشنامه قابل استفاده بود، که این میزان استاندارد فرمول کوکران را نیز پوشش می‌دهد. از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که ویژگی‌های محصول، الزامات خدمات، ویژگی‌های تقاضا، ویژگی‌های عرضه و متغیرهای اقتصادی متغیرهای کلیدی هستند که بر طراحی شبکه توزیع تأثیر می‌گذارد. با توجه به کمبود پژوهش‌های انجام شده در مورد طراحی شبکه توزیع و بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی ساختار و سیاست‌های استراتژیک توزیع درکشور، می‌توان ادعا کرد این مقاله بینش ارزشمندی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم می‌کند زیرا در آن مدلی از مؤلفه‌های مختلف طراحی شبکه توزیع، تصمیم‌های مربوط به طراحی شبکه توزیع و تحلیل عوامل اصلی تأثیرگذار بر ساختار شبکه توزیع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing distribution network structural decisions and distribution management policies in the food distribution industry

نویسندگان [English]

  • mahdi Haghighi 1
  • zohre dehdashtishahrokh 1
  • vahid khashei 1
  • Reza hajari 2
1 business management department, management and accounting faculty, allameh university, Iran, Tehran associate professor
2 Ph.D. Candidate in Business Management, Department of Business Management, Allameh Tabataba University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is conducted to identify and analyze the relationship between the factors affecting the distribution network design (DND) in the food distribution industry in Iran. In this paper, for the first time, the distribution network design has been classified into two main areas of the strategic structure of the distribution network and the distribution management policies and the impact of the key variables on distribution network design has been investigated. This study is descriptive, exploratory and using quantitative research method. The statistical population of this research is all 54 food distribution companies in Iran. Using a census method, a questionnaire was sent to all general and marketing managers of these companies (108 people). 92 questionnaires were completed, according to the established criteria, only 81 questionnaires could be used, which also covers the standards of Cochran formula. The partial least squares (PLS) method is used to analyze the data and the results indicate that product characteristics, service requirements, demand characteristics, supply characteristics, and economic variables are the key variables that affect the distribution network design. Given the lack of research on the distribution network design and the study of the factors affecting the formation of strategic distribution structures and policies, it can be argued that this article provides valuable insights for academics and professionals, because in the very study the various components of distribution network design, the decisions related to the design of the distribution network and the analysis of the main factors affecting the distribution network structure are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • distribution network design
  • logistics
  • strategic decisions
  • food distribution industry