بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموحته دکتری مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجیره تامین یکپارچه از ادبیات موضوعی استخراج شدند که شامل سه بعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تامین کنندگان و یکپارچگی مشتریانمی باشد. تحلیل اهمیت عملکرد ((IPAبرای دسته بندی وشناسایی اولویت های بهبود شاخص های زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید درکلاس جهانی بکارگرفته شد؛جامعه آماری این تحقیقشامل 200نفر از مدیران وسیاست‌گذاران صنعت لوازم الکترونیک خانگی کشوربودند.با توجه به خروجی‌های ماتریس اهمیت عملکرد، رتبه بندی نهایی هریک از شاخص ها وراهبردهای بهینه در جهت کمک به مدیران در تخصیص بهینه منابع مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که دارابودن سیستم خرید پایدار با تامین‌کنندگان اصلی، داشتن سیستم یکپارچه بین دپارتمان های داخلی، سطح تبادل اطلاعات با تامین‌کنندگان و دارابودن سیستم های تبادل اطلاعات با مشتریان مهمترین شاخص های بهبود زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در این صنعت بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Integration of Supply Chain for successful Implementation of World Class manufacturing by using IPA: Evidence from Electronic Home Appliance Industries

نویسندگان [English]

  • seied davoud mirhabibi 1
  • hasan farsijani 2
  • mahmoud modiri 3
  • Kaveh Kahlili-Damghani 4
1 Ph.D. in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
4 Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the organization and industries are facing with global competition .It is requirement for organization to manufacture their products in a world class level to become successful in global competition to get it, they have to be more integrated at the level of organization partners as well as supply chain. In this article, World Class Manufacturing (WCM) factors have been identified by using fuzzy Delphi Method. Dimensions and components related to integrated supply chain have also been extracted from subject literatures. They include: internal integration, supplier integration and customer integration. Importance Performance Analysis (IPA) has been used to categorize and characterize the priorities related to improvement of supply chain integration (SCI) for achieving (WCM). We used opinions of 200 experts comprising managers and politicians of Iranian domestic appliance industry as well as research final model to identify optimal strategies for managing all factors. According to the outputs of IPA matrix, final ranking of all SCI factors were identified to help managers optimally allocate resources. Results show that having stable purchasing system with main suppliers, integrated system among internal departments, level of sharing information with suppliers and information sharing systems with customers are all considered as the most important factors to improve SCI for achieving WCM in the selected industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Delphi Fuzzy"
  • "Importance Performance Analysis"
  • " Structural Equation Model"
  • " Supply Chain Integration"
  • "World Class Manufacturing"