بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از انجام این پژوه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهای مستیر در شهرکهای
صنعتی استان لرستان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوه در عم این پژوه کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی
است. جامعه آماری پژوه واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی استان لرستان است که با توجه به احلاعاتی که
مدیریت شهرکهای صنعتی در اهتیار محید قرار داده است، دارای 110 واحد اقتصادی فعال میباشد که با استفاده از
فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی حبیهای نمونهای به حجم 190 واحد اقتصادی انتخاب گردیده است. ابزار
پژوه پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از حرید آلفای کرونباخ تایید شده است. در این
پژوه برای بررسی و آزمون فرضیهها از رویکرد معادلات ساهتاری استفاده گردیده است. نتایج پژوه حاکی از آن
است که هوش رقابتی تاثیر مابت و معنیداری بر رقابت صنعتی و توان رقابتی در واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی
استان لرستان دارد. به علاوه عوام موثر بر هوش رقابتی، هوش بازار، هوش رقبا، هوش تکنولوژیک و هوش استراتژیک
شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of effect of competitive intelligence on competitive ability and industrial competitiveness in Lorstan industrial estate

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand
  • Ali Shariat Nejad
چکیده [English]

The aim of this article is identify the factors that have effect on competitive intelligence, competitive ability and industrial competitiveness in Lorestan industrial estates and survey the effect of competitive intelligence on competitive ability and industrial competitiveness in Lorestan industrial estate. The research objective was applied and the research type was analytical survey. The statistical population was made up of over of firms and factory that work in Lorestan industrial estates. People the sample size was 140 cases which were obtained using random sampling - stratification. The validity of questionnaire was proved using content validity method and their reliability using Cronbach's alpha. In this article to test hypothesis and conceptual model structural equation approach and Amos 18 software were used. The result show that competitive intelligence have significant effect on competitive ability and industrial competitiveness in Lorestan industrial estates. Also the results show that the factors that have effect on competitive intelligence are market intelligence, competitor intelligence, technologic intelligence and strategic intelligence. In added to the factors that have effect on competitive ability identified are organizational performance, HR management, costumer and technologic and innovation management. Also the results show that market oriented performance, costumer oriented performance, and competitor’s oriented performance and internal performance have effect on industrial competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • competitive ability
  • industrial competitiveness
  • firm
  • industrial estates
بهیک ، محمد مهدی، ) 1620 (، اقتصاد ایران در آستانه جهانی شدن، نشر نی
حد شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما، ) 1640 (، اولویت بندی عوام موثر بر هوشمندی رقابتی در
- 1(، ص 199 117 ( صنعت فرش، تحیییات بازاریابی نوین، 1
هلی ، ،) حارق، ) 1626 مدیریت تکنولوژی رمز موفییت در رقابت و هلد ثروت، ترجمه سید محمد
اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوه های فرهنگی.
دان فرد، کرم الله، راکری، محمد، ) 1622 (، بررسی تاثیر مدیریت دان بر توان رقابتی شرکت ها،
فصلنامه (2) 14 ، ص 166
رضائیان، علی، لشکر بلوکی، مجتبی، ) 1624 (، هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک، فصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی، (1) - 1، ص 39 96
رضایی دولت آباد، حسین، زینلی، زهرا، شکرنی زاده، زهرا، ) 1640 (، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی
بر مزیت رقابتی، ماهنامه نشم انداز مدیریت بازرگانی، 5(4) - ، ص 19 4
صفری، سعید، ابراهیمی، عباس، ) 1641 (، اندازه گیری توان رقابتی بانکها در نیام بانکداری ایران،
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (3) - 111 127 1 ،39
غفاریان، وفا و عمادزاده، مرتضی، ) 1629 (، معانی نوظهور در مفهوم استراتژی، تهران، سازمان
مدیریت صنعتی
مهرگان، م، عسگری زاده، الف، صفری، ح، ) 1624 (، حراحی مدل هوشمندی رقابتی در سطح کسب
- 4(، ص 109 76 ( و کار، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6
Aghazadeh, H., & Mehrnoush, M. (2010), Scale of competitiveness in Iranian commercial banks with emphasis on the international performance. Journal of Economic Research, 10(1), p 21-41
Arranz, N. (2009). Inter-nationalization process of Spanish small f ’ a , a a a ba , International Small Business, 27(4), p 420-441
ÈÑÑÓí ÊÃËíÑ åæÔ ÑÞÇÈÊí ÈÑ ÊæÇä ÑÞÇÈÊí æ ÑÞÇÈÊ ÕäÚÊí ÏÑ ... 179
Barkely Ian, Dann Zoe, Holroyd Pjilip (2000). New Product Development: a Practical Workbook for Improving Performance, Management Decision, 65(4), p 235-248
Bose, R . (2008). Competitive intelligence process and tools for intelligence analysis, Industrial management & data system, 108(4), p 510-528
Divandari A., Aghazadeh, H., & Nikoukar, G.H. (2009), Market orientation and business performance in Iran, Journal of Management, 23(4), p 54-39
Demeter, A. (2006), How does knowledge management influences innovation and competitiveness? Journal of Knowledge Management, 4(2), p 87-98.
Fuld, L. M. (1998), "Monitoring the Competition: Finding out what is Really Going over there", New York, John Wiley, 48(4), p 256-267
Fuld, L.M. (1995), "The New Competitor Intelligence, New York: John Wiley. 43(5), p 123-137
Gilad, B. (1999)," Competitive Intelligence: The real knowledge management", Knowledge Management, 12 (33), p 12-23
Gabber, H, (2007), competitive intelligence topology analyze for improved plan operation, industrial management and Data systems, 107(2), p 198-236
Goran A., Vladimir D., Bojan, L., Danica, Z., & Lztok, P. (2011). Evaluating the impact of environmental factors on the international competitiveness of small and medium size sized enterprises in the western Balkans, Faculty of Technical Sciences. University of Novi Sad.18 (6), p 423-437
Liu S. Sandra, et al. (2003). Market-oriented organizations in an emerging economy, a study of missing links, Journal of Business Research, 56(2), p 485
McGahan Anita M., Silverman Brian S. (2006); Profiting from technological innovation by others: The effect of competitor patenting on firm value, Research Policy,35 (8), p 1222-1242
069 ãØÇáÚÇÊ ãÏíÑíÊ ÕäÚÊí¡ ÓÇá ÓíÒÏåã¡ ÔãÇÑå 63 ¡ ÈåÇÑ 49
Priporas , C.V. , Gatsoris, L. and Zacharis,V.(2005), Competitive intelligence activity, evidence from Greece, Marketing Intelligence & Planning, 23(7), p 659-669
Rezaeian, alli & lashgar bloke, mojtaba (2011) competitive intelligence and strategic decision making, business administration perspective, 2(1), p 45
Rahimikoloor, H. (2012). Factors affecting the competitiveness of the insurance industry: Using a structural equation model (SEM). Ph. D. Dissertation in Business Management, Tehran, Payam Noor University, 59(2), p 50-62
Saayman , A. ; Pienaar , J. ; Pelsmacker , P.D. ; Viviers, W. ; CuyversL. ; Muller, M.L. and Jegers, M.(2008). Competitive intelligence: construct exploration, validation and equivalence. Proceedings: New Information Perspectives, 60(4), p 383-411
Shurchuluu P. (2002). National productivity and competitive strategies for the new millennium, Integrated Manufacturing Systems, 13 (6), p 408-414
Toit, A. (2003); "Competitive Intelligence in the Knowledge Economy International Journal of Information Management, 23(1), p 111-120.