بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

شرکت های تازه وارد، از طریق ارائه کالا، خدمات و تکنولوژی های جدید، افزایش رقابت در باازار و سساترش
صنعت، عامل اصلی پویایی اقتصاد هستند. از آنجاایی کاه رشاد و طاول عمار شارکتاا در دساتیابی باه اهادا
سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت باه سازایی دارد، لاذا ایاک نکتاه کاه بعاد از ورود
شرکت ها بر آناا چه می سذرد دارای اهمیت است. بناابرایک بررسای عوامال تا یر ساذار بار بیاای شارکت هاای
تازه وارد که تاکنون در ایران کمتر بدان توجه سردیده، موضوع اساسی ایک پژوهش می باشد.
از جمله عوامل ت یرسذار بر بیای شرکت ها، اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت مای باشاد کاه در ایاک پاژوهش،
- ت یر ایک دو متغیر بر بیای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک اساتان مازنادران طای ساال هاای 1741
1731 مورد بررسی قرار سرفته است. جات آزمون فرضیه ها از مدل نیمه پارامتریک رسرسایون Cox و باه منظاور
تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها از مدل ناپارامتریک برآوردکننده حد محصول و جادول عمار اساتفاده شاده اسات.
جمااع آوری داده هااا و اطاعااات از طریااق پایداااه داده سااازمان صاانعت، معاادن و تجااارت اسااتان مازناادران
صورت سرفته است. پردازش داده ها نیز به وسیله برنامه نرم افزاری winTDA1 انجاام شاده اسات. در نتیجاه ایاک
پژوهش، رابطه مثبت بیک متغیر اندازه شرکت و نرخ بیا مورد تایید قرار سرفت. اماا رابطاه معنای داری بایک متغیار
نرخ رشد صنعت و بیا به دست نیامد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Firm Size and Industry Growth Rate on Survival of Newcomer Companies in Electronic and Electric Industries of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Madhoushi, 1
  • Faegheh Rezaee 2
چکیده [English]

Newcomer companies, creating dynamism in the economy, as through the provision of goods, services and new technologies, increasing competition in the market and expanding the industry, making it more dynamic. But the fact that what was going on after their entrance are also important. Because their growth and longevity in achieving long- term goals and policies in regarding employment and economic growth are of particular importance. This study was conducted to investigate the factors that influence the survival of newcomer companies. Company size and growth rate of the industry are features that are assumed to affect the survival of the company. So the effects of these variables on the survival of newcomer companies of Electronic and Electric Industries in Mazandaran province during1981-2011 were studied.
Semi-parametric Cox regression model was used to test the hypotheses. In order to further analyze the data, nonparametric model life table and product limit estimator was used. Data from the Mazandaran province database of Industry, Mine and Trade were collected and for data processing, winTDA software is used. As a result of this study, a positive relationship between firm size and survival rates were approved. But there was no significant relationship between industry growth rates and survival

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newcomer Companies
  • Firm size
  • Industry Growth Rate
  • Survival Analysis
منابع
ابراهیم زاده، فرزاد ، برآورد ناپارامتری تابع بیا در دادههای سانسور شده بازهای و بریده از چپ و
کاربرد آن در تعییک عوامل مؤ ر بر بیای سرطان کولورکتا . ل دانشداه تربیت مدرس. دانشاکده علاوم
.) پزشکی، ) 1789
احراری خلف، وحیده. بارآورد ناپاارامتری تاابع بیاا تحات داده هاای سانساور شاده ، پایاان ناماه
.) کارشناسی ارشد، دانشداه بیرجند، دانشدده علوم انسانی. ) 1741
ادواری، محمد، سزارش میایسه سرانه اشتغال طرحهاای تعااونی و خصوصای از محال اعتباارات
.) بنداههای زود بازده کشو . ر تاران، نشریه تعاونیهای تولیدی و خدماتی وزارت تعاون. ) 1788
اکبری، کرامت الله، تعییک اولویت واحدهای صانعت الکترونیاک در اساتان فاار . س کارشناسای
.) ارشد مدیریت سیستم و باره وری. دانشداه علم و صنعت ایران. دانشکده ماندسی صنایع. ) 1733
باشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسک، بررسی عوامل مؤ ر بر ورود و خروج
- .)1788( ،134 143 ، خالص بنداهها در بخش صنعت ایرا . ن فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 78
روشنی، دائم، مدل رسرسیونی مخاطره متناسب تک شاخصی با پایههای بریده شده در تعییک تابع
.) پیوند و کاربردهای آن در مطالعات پزشک . ی دانشداه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ) 1741
شورورزی، محمدرضا و پالوان، رحیم، ت یر اندازهی شرکت بر هموارسازی سو . د مجلهی
- .)1784( ،34 81 ، پژوهشهای مدیریت، 83
عرب نجف آبادی، محسک، خروج و عوامل مؤ ر بر آن در صنایع تولیدی ایران: میایسه بخش-
.) های خصوصی و دولتی، دانشداه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری. ) 1741
فیض پور، محمد علی؛ سعیدا اردکانی، سعید و پوش دوزباشی، هانیه، بررسی ت یر حیات بنداه -
های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره
- - .)1741(، 83 33 . 1734 89 ،مجله توسعه کارآفرینی، سال چاارم، 19
فیض پور ، محمد علی و رادمنش، سعیده، توزیع اندازه بنداههای صنایع تولیدی و روند تغییرات
- .)1741( ،124 147 ، آن. فصلنامه پژوهشاای اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(، سال دوازدهم، 9
0. مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 73 ، تابستان 49
کاظم پور دیزجی، مادی، برآورد تابع بیا به روش کاپان مایر با بکار سیاری باوت اساتریپ در
- ، بیماران مبتا به سرطان مری مراجعه کننده باه بیمارساتان شااید مادرس طای ساال هاای 1733 1733
.) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشداه تربیت مدرس/ دانشکده علوم پزشکی، ) 1781
مدهوشی، مارداد و نصیری، آذر، تا یر ویژسای هاای صانعت بار بیاای شارکت هاای تاازه وارد
)مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران(. پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی پژوهشی، 1)پیاپی -
- .)1784( ،123 198 ،)78
Baggs, J., Beaulieu, E., & Fung, L., The Impact of Real Exchange Rate Movements on Service Sector Firms. University of Victoria, (2008).
Blossfeld, H.P., & Rohwer, G., Techniques of Event History Modeling. (2nd ed), Lowrence Erlbaum Associates, Inc, (2002), 4-37.
Buzell, R.D., & Gale, B.T., The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York, (1987).
Cefis, E. ,& Marsili, O., Survivor: The role of innovation in firms’ survival. Research Policy, vol. 35, (2006), 626–641.
Christie, T., & l. SjoquIist D., New Business Survival in Georgia: Exploring the Determinants of Survival Using Regional Level Data. Growth and Change, vol. 43, no. 1, (2006), 110–142.
Helmers, C., & Rogers, M., Innovation and the Survival of New Firms in the UK. Review of Industrial Organization, vol.36, (2010). 227-248.
Holmes, P., Stone, I., & Braidford, P., An analysis of new firm survival using a hazard function. Applied Economics, vol.42, Issue 2, (2010), 185-195.
Klapper, L., & Richmond, C., Patterns of Business Creation, Survival and Growth (Evidence from Africa). Policy research working paper 5828. (2011). From http://econ.worldbank.org.
Rohwer, G., & Potter, U., TDA User’s Manual. Ruhr - University at Bochum. Fakultat fur Sozialwissenschaften, GB1. 44780 Bochum, Germany, (2002).
Walters, J.S., what is a Cox model? School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield, (2009), from http://www.whatisseries.co.uk