ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران - نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

زمانبندی صحیح پروژه از ارکان اصلی و لازمه موفقیت و همچنین تطابق برنامهریزی و اجرا، اصلیترین
موضوع مدیریت پروژه میباشد. در این مقاله سعی شده است تا سیستمی کاربردی و مناسب برای زمانبندی
پروژههای مختلف ارائه شود تا از طریق آن زمانبندی پروژهها دقیقتر انجام شود. در حال حاضر تکنیک
ارزیابی و بازنگری پروژه PERT به طور گستردهای برای مدیریت پروژههای با مقیاس بزرگ به کار میرود.
در روشهای سنتی موجود در تکنیک PERT ، زمان انجام فعالیتها به صورت اعداد قطعی و یا از طریق
توزیع بتا حاصل میشده است، لیکن در شرایط و دنیای واقعی، تخمین زمان عملی انجام هر فعالیت به طور
دقیق کار بسیار دشواری است. در این مقاله با استفاده از منطق فازی و به منظور مقابله با مشکلات مربوط به
عدم قطعیت، سیستم خبره فازی طراحی شده است و در آن بسیاری از محدودیتها و عوامل تأثیرگذار بر روی
زمان انجام پروژه مد نظر قرار گرفته است. در این ارتباط پارامترهای ورودی و خروجی سیستم از طریق
پرسشنامه تهیه و پایایی نتایج حاصله تحلیل شده است. نتایج حاصل حاکی از قدرت بالای سیستم در کنترل
شرایط مختلف تأثیرگذار بر روی زمان انجام پروژه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Fuzzy Expert System to Determine Project Completion Time in PERT Network

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazemi 1
  • Pasha Pasha Fakhori 2
  • Ali Shakourloo, 2
چکیده [English]

Accurate scheduling of project is one of the main fundamentals and essential success factors of the project management and also accordance of planning and implementation is considered as the main subject of project management. In this paper, it is tried to propose a practical and suitable system in order to schedule various projects more accurately. Currently Program Evaluation and Review Technique (PERT) is used extensively for management of large- scaled projects. In traditional methods of PERT technique, implementation time of each activity is obtained in the form of definite figures or through Beta Distribution but in the real world; it is very hard to estimate the practical implementation time of each activity in an accurate way. By using fuzzy logic in order to overcome the problems related to uncertainty, fuzzy expert system is designed which many limitations and factors affecting the project completion time have been considered in this article. In this regard, output and input parameters of the system have been acquired by questionnaire and validation of the results has been analyzed. The obtained results indicate high power of the system in controlling different situations affecting the project completion time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Expert System
  • time estimation
  • Project Management
  • project evaluation and review technique
  • Project scheduling
Avraham S., Project segmentation, (1997) , a tool for project management, International Journal of Project Management, 15, 15-19.
Roy G., Nava P., Israel S., (2002), Integrating system analysis and project management tools, International Journal of Project Management, 20, 461–468.
Azaron A., Perkgoz C., Sakawa M. ,(2005), A genetic algorithm approach for the time-cost trade-off in PERT networks, Applied Mathematics and Computation, 168, 1317–1339.
Chen S.M., Chang T.H, (2001), Finding multiple possible critical paths using fuzzy PERT, IEEE Transactions on Systems, man and Cybernetics – Part B: Cybernetics, 31, 930–937.
Azaron A., Katagiri H., Sakawa M., Kato K., Memariani A. , (2006), A multi-objective resource allocation problem in PERT networks, European Journal of Operational Research, 172, 838–854.
Stevenson W.J., (2002), Operation Management, seventh ed., McGraw-Hill,
Zadeh L.A., Fuzzy sets, Information and Control, 8, (1965), 338–353.
Dubois D., Fargier H., Fortemps P., (2003), Fuzzy scheduling: modeling flexible constraints vs. coping with incomplete knowledge. European Journal of Operational Research, 147, 31–52.
Chanas S., Kamburowski J. , (1981), The use of fuzzy variables in PERT, Fuzzy Sets and Systems, 5, 11–19.
Mon D.L., Cheng C.H., Lu H.C, (1995)., Application of fuzzy distributions on project management, Fuzzy Sets Systems, 73, 227–234.
Bonnal P., Gourc D., Lacoste G., (2004), Where do we stand with fuzzy project scheduling? Journal of Construct Engineering Management, 130(1), 114–23.
ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکههای پرت 14
Guiffrida A.L., Nagi R., (1998), Fuzzy set theory applications in production management research: a literature survey. Journal of Intelligent Manufacturing, 9, 39–56.
Saadon. T.A., Al Brahemi R, , (2014), International Journal of Advances in Engineering & Technology, FUZZY PERT FOR PROJECT MANAGEMENT, 7, 4, 1150-1160.
Cebi. F., Otay I,(2015), A fuzzy multi-objective model for solving project network problem with bonus and incremental penalty cost, Computer and industrial engineering, 82, 143-150.
Elizabeth S., Sujathaa L.,(2015), Project Scheduling Method Using Triangular Intuitionistic Fuzzy Numbers and Triangular Fuzzy Numbers, Applied Mathematical Sciences, 9, 185-198