ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران -

2 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران -

3 استادیارگروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامی
مواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ،
تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاود
می نمایند، ای امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های کل زنجیره تامی ای گونه شرکت ها می گردد. در
ای تحقیق یک مدل پایدار مکان یابی موجودی برای زنجیره تامی سه سطحی همراه باا تقاااای غیار قطعای -
ارائه می شود. مدل در حالت تک دوره ای، چند محصولی، همراه باا چناد ماد حمال و نقال و ساه ساطحی باا
حلقه های تولید کنندگان توزیع کنندگان خرده فروشان به صورت قطعی و روباست )پایادار در نرار گرفتاه - -
شده است. درنررگیری چند مد حمل و نقل همراه با پایدار کردن مدل و امکان ارسال مستقیم کالا از کارخاناه
به خرده فروش از جمله نوآوری های ای مقاله است. اهادا مادل پیشانیادی حاداقل ساازی هزیناه هاا ی کال
زنجیره تامی سه سطحی است. مدل قطعی با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و مدل روباست باا اساتفاده
از نرم افزار GAMS در حالت تک هدفه حل شده و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیل تقویات شاده
به صورت دو هدفه درآمده و پس از حل نتایج مورد بحث قرار گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new robust model for inventory- locating of single-Periodical supply chain with three-echelon for small and medium business enterprises with uncertain demand

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Aghabozorgi 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
  • Mahdi Alinaghian 3
چکیده [English]

Today, field of production and service is faced with competition among the supply chains by changing the competition pattern of the independent companies. Most of the small and medium businesses (SMEs) still use traditional viewpoint for supply, production and distribution planning. It means, each of these SMEs plan their tasks independently, this will increase the total cost of the supply chain in many cases. In this study, a robust model of inventory-locating supply chain is proposed in three-level with uncertain demand. The model has been considered in single-period, multi-product state along with some transportation models with three levels of producers – distributors- retailers in certain and robust mode. Considering some transportation models along with robusting the model and the possibility of sending goods directly from the factory to the retailer is one of the innovations of this study. The objectives of the proposed model are to minimize the total cost of the three-leveled supply chain and to find the amount of safety stock. The certain model is solved by GAMS and the robust model is also solved by GAMS in single-objective mode and then transferred to the augmented ε-constraint method. The results have been discussed after solving the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Locating
  • inventory
  • Uncertain demand
  • robust optimization
  • Small and Medium Business (SMEs)
اشتدلر. هارتموت، کیلگر .کریستو ،) 2835 ، مدیریت زنجیره تاامی ، دکتار عساگری، نساری و
دکتر زنجیرانی فراهانی، راا، تیران، دانشگاه صنعتی امیر ک یر
شکوهیار . سجاد، معطر حسینی . سید محمد، ترابی . سید علی، ) 2831 ، مدلسازی و بییناه ساازی
زنجیره تامی کششی تحت کنترل سیاست CONWIP ،ن شریه بی المللی علوم میندسی دانشگاه علم
- 52 و صنعت ایران، جلد 24 ، شماره 2، صص 98
صادقیمقدم . محمدراا، مومنی . منصور نالچیگر . سروش،) 2833 ، برنامهریزی یکپارچاه تاامی ،
، تولید و توزیع زنجیره تامی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 2، شاماره 1
صص 12 تا 33
کریمی. بیروز، جنابی. مسعود، ) 2842 ، برنامه ریزی و کنتارل تولیاد و موجاودی هاا ، جلاد اول ،
تیران، جیاد دانشگاهی)دانشگاه صنعتی امیرک یر
مدرس یزدی . محمد، یدالیی . جیانگیر، جعفرنژاد . احمد، جمالی . غلامرااا ، ) 2835 ، طراحای
، زنجیره تامی م تنی بر نو و چرخهی عمر محصاول ، فصالنام داناش مادیریت، ساال 24 ، شاماره 15
صص 294 تا 216
نورنگ . احمد، مالک . محمود، ) 2842 ، توسعهی یک مدل دو هدفه فازی جیت تنرایم ذخیاره
اطمینان در واحد های ذخیره موجودی زنجیره تامی ، نشاریه بای المللای میندسای صانایع و مادیریت
تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 18 ، شماره 1، صص 121
Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., Alinaghian, M., & Heydari, M. (2012). A modified particle swarm optimization for disaster relief logistics under uncertain environment. International Journal of Advance Manufacturing Technology, 60, 357-371.
Deb, K. Pratap, A. Agarwal, S. Meyarivan, T.(2002). “ A Fast and Elitist Multi-objective Genetic Algorithm:NSGA-IIˮ. IEEE Transactions on Evolutionary Computations. Vol. 6, pp. 182-197.
.
031 مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 83 ، پاییز 49
Hong zhao .Q , Chen . S ,Zang .X,(2008),"Model and algorithm for inventory/routing decision in a three-echelon logistics system",European Journal of Operational Research,Volume 191, Issue 3, pp 623-635.
Hongtao . Sh, Li. Y, Zhao . D,(2011) ," An optimal dicisional model in two-echelon supplychain", Original Research Article Procedia Engineering, Volume 15, pp 4282-4286.
Liu .K ,Zhou . Y , Zhang . Z, "Capacitated location model with online demand pooling in a multi-channel supply chain", European Journal of Operational Research, Volume 207, Issue 1, pp 218-23.
Melo.M.T , Nickel . S , Saldanha-da-Gama F. ,(2010) ," Facility location and supply chain management – A review" , European Journal of Operational Research ,(2009) , Volume 196 ,issue 2 , pp 401-412.
Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., & Zenios, S. A. (1995).Robust optimization of large scale systems. operational Research, 43(2), 264-281.
Narendra, N. Liang, L. (2008). “Identification and systems optimizationˮ .IEEE Transportation systems.Volume 125. pp. 312-325.
Pishvaee .M S , Rabbani . M, Torabi.S. A, (2011), "A robust optimization approach to closed-loop supply chain network design under uncertainly",Applied Mathematical Modelling,pp 637-649.
Wang .K, Makond .B , Liu . S-Y,(2011),"Location and allocation decisions in a two-echelon supply chain with stochastic demand – A genetic-algorithm based solution",Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 5, pp 6125-613.
Wang . K, Lin . Y.S , Jonas C.P. Yu,(2011)," Optimizing inventory policy for products with time-sensitive deteriorating rates in a multi-echelon supply chain", International Journal of Production Economics, Volume 130, Issue 1, pp 66-76.