توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

2 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در این تحقیق به بررسی و مطالعه مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه تحت شرایط عدم
قطعیت در حالت استوارپرداخته خواهد شد. بدین منظور مدلی توسعه داده خواهد شد به نحوی که
عدم قطعیت ٬ پارامترهایی نظیر تقاضا و هزینه های مختلف مسئله را در نظر گیرد. مکان یابی تسهیلات
طراحی شبکه برخلاف مدل های کلاسیک مکان یابی تسهیلات ٬ که ساختار شبکه را از قبل مشخص و
تعریف شده ٬ فرض می نمایند، در ارتباط با ساختار شبکه نیز تصمیم گیری می نمایند. این موضوع در
بسیاری از کاربردهای واقعی نظیر ٬ شبکه راه، سیستم های ارتباطات و غیره وجود داشته و پیدا نمودن
مکان تسهیلات و طراحی شبکه اصلی به صورت هم زمان ٬ مهم تلقی گردیده و نیاز به طراحی و بهینه
سازی مدل هایی که به صورت هم زمان به دنبال یافتن موارد مذکور هستند، احساس می شود.
رویکردهای مختلفی در ادبیات موضوع بهینه سازی عدم قطعیت توسعه داده شده اند. از جمله مهم ترین
آنها می توان به بهینه سازی احتمالی و بهینه سازی استواراشاره نمود. در این تحقیق از رویکرد
بهینه سازی استوارجهت مواجه با بحث عدم قطعیت و مدل سازی مسئله استفاده می گردد. همچنین با
بهره گیری از نمونه های تصادفی تولید شده ٬ مدل ارائه شده آزمایش و برای پارامترهای مختلف
تجزیه و تحلیل های محاسباتی ارائه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of network location in the state of Uncertainty (ROBUST State)

نویسندگان [English]

  • Alireza Alinajad 1
  • Samrand Salari 2
  • Azadeh Seif 2
چکیده [English]

This research investigates issues relating to facilities location which
covers network design under the conditions of uncertainty and robust
state. In this direction a model is developed in which lack of certainty
is taken into consideration regarding parameters such as demand and
various costs. Unlike the classical methods that the structure of
network is predefined and is predetermined, the facilities location
makes decisions with respect to the structure of the network.
The discussed issue in many real and actual applications such as roads
network, communication systems and etc does exist and locating the
facilities and designing the main network simultaneously are
considered as important factors; therefore redesigning and
optimization of models which look for simultaneous solutions seem
essential. There have been various strategies in the literature of
uncertainty optimization. Two of the most important strategies are the
“Probabilistic Optimization” and “Robust Optimization”.
This article employs the robust optimization to resolve the uncertainty
and the modelization arguments. Moreover using random samples, the
developed model is validated and for further mathematical analysis is
utilized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility location
  • Network design
  • robust optimization
  • Minimize the maximum regret
1. Ambrosino, D., Scutella, M. G. ,2005,"Distribution network design: New
problems and related models", European Journal of Operational Research,
Vol. 165, pp 610-624
2. Bhadury J., Chandrasekharan ,R. , Gewali ,L., 2000, "Computational
Complexity of Integrated models of Network Design and facility
Location", Southwest Journal of Pure and Applied mathematics, No. 1, pp
30-43.
3. Chen, C., 2007, "A Study of Four Network Problems in Transportation,
Telecommunications and Supply Chain Management", University of
Maryland, USA pp 16.
4. Chen, X. Chen, B. 2009, "Approximation Algorithms for Soft Capacitated
Facility Location in Capacitated Network Design", Algorithmica, Vol. 53,
pp263-297.
5. Cocking, C., 2008, Solutions to Facility Location–Network Design
Problems: University of Heidelberg, Doctor of Philosophy Thesis.
6. Cordeau, J. F. Pasin, F. Solomon, M. M., 2006, "An integrated model for
logistics network design", Annals of Operations Research, Vol. 144, pp
6_15.
7. Dakison MS, Hurter AP, VanBuer MG, 1993, "Toward an integrated
model of facility location and paper, Transportation Center", Northwestern
transportation network design, Working university.
8. Drezner Z, Wesolowsky GO, 2003, "Network Design: Selection and
Design of Links and Facility Location", Transportation Research Part A;
37:241–56.
9. Hamacher H. W., Labbe M., Nickel S., Skriver A.,2002, "Multi criteria
Semi Obnoxious Network Location Problems(MSNLP) with Sum and
Center Objectives", Annals of Operations Research, Vol. 110, pp 33-53.
10. Jorgensen, H. J., 2004, "Supply Chain Models and their Applicability",
Thesis, Technical University of Denmark, Denmark, pp 4_12.
11. Mabberg, J. Vygen, J., 2005, "Approximation Algorithms for Network
Design and Facility Location with Service Capacities", pp 5_14.
12. Melkote S, 1996, "Integrated models of facility location and network
design", EVASTON, ILLINIOS, Northwestern university, Doctor of
Philosophy.
13. Melkote S, Daksin MS, 2001,"An integrated model of facility location and
transportation network design", Transportation research part A; 5: 51538.
14. Melkote S, Daskin MS, 2001, "Capacitated facility location network
design problems", European Journal of Operational Research; 129:48195.
15. Ravi, R. Sinha, A., 2004, "Approximation Algorithms for Problems
Combining Facility Location and Network", pp 4_11