ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

بسیاری از شرکتها به منظور کاهش هزینه ها، بهبود خدمات مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی در حال
پیگیری تولید چابک هستند. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه-
های رقابتی مطرح است. در این پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه مبحث چابکی، ویژگیها،
معیارها و توانمندسازهای آن شناسایی شدهاند و چارچوبی برای اولویتبندی و تحلیل این شاخصها با
توجه به مزایای رقابتی عمده موجود در ادبیات پژوهش، تدوین شده است. برای اولویتبندی شاخصها
از ترکیب تکنیک توسعه عملکرد کیفیت فازی) FQFD ( با تحلیل شکاف ) Gap Analysis )
چابکی « استفاده شده است. یافتههای پژوهش در سازمان مورد مطالعه بیانگر این است که توانمندساز
دارای کمترین میزان بلوغ در میان توانمندسازهای چابکی است که همین امر منجر به این » مدیریت تولید
شده تا این توانمندساز از بیشترین ارجحیت برخوردار باشد. از طرف دیگر مشاهده میشود که
توانمندساز چابکی مدیریت تولید با استفاده از تکنیک FQFD بیشترین وزن را کسب کرده و این به
معنی است که این توانمندساز از بالاترین اولویت و اهمیت برای سازمان برخوردار است. همچنین معیار
مدیریت دانش با داشتن بیشترین شکاف، رتبه نخست را میان تمامی معیارها بهدست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A hybrid approach based on Gap Analysis-FQFD to achieve agility

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hoseyn Karimi 1
  • Nima Esfandiari 2
  • Mahmoud Moradi 3
چکیده [English]

Many companies are pursuing agile manufacturing in order to reduce costs, improve customer service and attaining competitive advantage. After reviewing theoretical background and literature on agility, this paper presents agility attributes, criteria and enablers. Then a framework developed in order to prioritize and analyze agility indices with considering major competitive advantage. Hybrid Fuzzy Quality Function Deployment (FQFD) and Gap Analysis (GA) approach used to prioritize indices based on experts in an organization. Findings point out that “manufacturing management agility” has lowest maturity among agility enablers that lead this enabler to takes maximum importance. Furthermore, “manufacturing management agility” obtained most weight by FQFD, meaning this enabler has maximum priority and importance for organization. Interestingly, “knowledge management criterion” got first priority among all criteria by regarding maximum gap in gap analysis approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply Chain
  • Gap analysis
  • Fuzzy Quality Function Deployment
پورآقا، امیر؛ ابراهیمی جماارانی، مساعود ، مادل تعاالی EFQM ویارایش 8109 ، انتشاارات مرکاز
. آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 0938
تیزرو، علی، طراحی مدل زنجیره تأمین چابک رویکرد مدلساازی تفسایری سااختاری، )رسااله -
. دکترا(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 0923
خسروانیان، حمید رضا، طراحی مدل زنجیره تأمین و توزیع چابک در صانعت پخاش باا رویکارد
. شبکهای، )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 0930
زندحسامی، حسام؛ رجبزاده، علی؛ طلوعی، عباس، بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر زنجیره تأمین
چابک ) PSCM ( و طراحی مدل مفهاومی مادیریت زنجیاره تاأمین چاباک، فصال ناماه پاژوهش ناماه
.0922 ، بازرگانی، شماره 10
Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M., Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European journal of operational research, 173(1), 211-225, 2006.
Aly, N. A., Maytubby, V. J., & Elshennawy, A. K., Total quality management: An approach & a case study. Computers & Industrial Engineering, 19(1), 111-116, 1990.
Belhe, U., & Kusiak, A., The house of quality in a design process. International Journal of Production Research, 34(8), 2119-2131, 1996.
Bottani, E., A fuzzy QFD approach to achieve agility. International Journal of Production Economics, 119(2), 380-391, 2009.
Bottani, E., Profile and enablers of agile companies: An empirical investigation. International Journal of Production Economics, 125(2), 251-261, 2010.
Charteris, W., Quality function deployment: a quality engineering technology for the food industry. International Journal of Dairy Technology, 46(1), 12-21, 1993.
Christopher, M., The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management, 29(1), 37-44, 2000.
Christopher, M., & Towill, D. R., Supply chain migration from lean and functional to agile and customised. Supply Chain Management: An International Journal, 5(4), 206-213, 2000.
Gunasekaran, A., Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of Production Economics, 62(1), 87-105, 1999.
Gunasekaran, A., Agile manufacturing: enablers and an implementation framework. International Journal of Production Research, 36(5), 1223-1247, 1998.
Gunasekaran, A., & Yusuf, Y., Agile manufacturing: a taxonomy of strategic and technological imperatives. International Journal of Production Research, 40(6), 1357-1385, 2002.
Huang, Y.-Y., & Li, S.-J., How to achieve leagility: A case study of a personal computer original equipment manufacturer in Taiwan. Journal of Manufacturing Systems, 29(2), 63-70, 2010.
Jin-Hai, L., Anderson, A. R., & Harrison, R. T., The evolution of agile manufacturing. Business Process Management Journal, 9(2), 170-189, 2003.
Lin, C.-T., Chiu, H., & Chu, P.-Y., Agility index in the supply chain. International Journal of Production Economics, 100(2), 285-299, 2006.
Li, X., Mao, Z., Xia, G., and Jia, F., Study on Manufacturing Supply Chain Leagile Strategy Driven Factors Based on Customer Value. Paper presented at the Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM, 2008.
Maskell, B., The age of agile manufacturing. Supply Chain Management: An International Journal, 6(1), 5-11, 2001.
Mason-Jones, R., Naylor, B., & Towill, D. R., Engineering the leagile supply chain. International Journal of Agile Management Systems, 2(1), 54-61, 2000.
Moran, J. W., & Cox, C. A., The QFD Handbook: John Wiley & Sons, 1998.
برای ... 761 FQFD ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و
Philips, M., Sander, P., & Govers, C., Policy formulation by use of QFD techniques: a case study. International Journal of Quality & Reliability Management, 11(5), 46-58, 1994.
Raj, S. A., Vinodh, S., Gaurav, W., & Sundaram, S. S., Application of hybrid MCDM techniques for prioritising the gaps in an agile manufacturing implementation project. International Journal of Services and Operations Management, 17(4), 421-438, 2014.
Ramesh, G., & Devadasan, S., Literature review on the agile manufacturing criteria. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(2), 182-201. 2007.
Razmi, J., Seifoory, M., & Pishvaee, M. S., A Fuzzy Multi-Attribute Decision Making Model for Selecting the Best Supply Chain Strategy: Lean, Agile or Leagile. Journal of Industrial Engineering, 127-142, 2011.
Sarkis, J., Benchmarking for agility. Benchmarking: An International Journal, 8(2), 88-107, 2001.
Sharifi, H., & Zhang, Z., A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics, 62(1), 7-22, 1999.
Sharp, J., Irani, Z., & Desai, S., Working towards agile manufacturing in the UK industry. International Journal of Production Economics, 62(1), 155-169, 1999.
Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N., Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility. International Journal of Production Economics, 116(2), 288-297, 2008.
Tseng, Y.-H., & Lin, C.-T., Enhancing enterprise agility by deploying agile drivers, capabilities and providers. Information Sciences, 181(17), 3693-3708, 2011.
Vázquez-Bustelo, D., Avella, L., & Fernández, E., Agility drivers, enablers and outcomes: empirical test of an integrated agile manufacturing model. International journal of operations & production Management, 27(12), 1303-1332, 2007.

Vinodh, S., & Devadasan, S., Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54(9-12), 1219-1231. 2011.
Vinodh, S., & Kumar Chintha, S., Application of fuzzy QFD for enabling leanness in a manufacturing organisation. International Journal of Production Research, 49(6), 1627-1644, 2011.
Vinodh, S., & Vimal, K., Thirty criteria based leanness assessment using fuzzy logic approach. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(9-12), 1185-1195, 2012.
Zhang, Z., & Sharifi, H., A methodology for achieving agility in manufacturing organisations. International journal of operations & production Management, 20(4), 496-513, 2000