ارائه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ناب چابک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانی ، قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانی ، قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق، به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان باا اساتفاده از ویژگای هاا زنییاره تاأمین نااب چابا و –
تخصیص سفارش به تأمینکنندگان منتخا پرداتتاه مای شادد در مادل پیشانهاد ، تاأمین کننادگان باالقده باا
بکارگیر ی مدل چند هدفه فاز با تدجه به ویژگیها کلید زنییاره تاأمین نااب چابا ، از جملاه -
تدانایی در پاسخگدیی به تقاضاها، کاهش زمان تأتیر و هزینهها که از عدامل برنده باددن باازار در ایان ناد از
زنییره تأمین محسدب میشدند و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت و محدودیتهاا مدجادد بارا ساازمان و
تأمینکنندگان ارزیابی میگردند مدل ارائه شده، اجازه انتخاب چندین تأمین کننده را باه تریادار مای دهاد
همچنین، مدل پیشنهاد چند محصدلی بدده و چندین دوره را در نظر میگیرد به علت زمان زیاد بارا مساائل
با ابعاد بزرگ و عدم کارایی روشها دقیق با افزایش ابعاد مسأله، علاوه بر حال مساأله باه وسایله نارم افازار
لینگد از الگدریتم ژنتی برا رسیدن به جداب بهینه استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a fuzzy multi objective model to supplier evaluation and selection in leagile supply chain

نویسندگان [English]

  • Mojgan Khorasani 1
  • Abolfazl Kazemi 2
چکیده [English]

This paper investigates a supplier evaluation and selection model which considers features of leagile supply chain and allocates orders to the selected suppliers. In the proposed model, potential suppliers are evaluated by applying a multi-objective model with respect to the key features of leagile supply chain, including the ability to respond to demands, reducing delay time and costs (which are the winning factors for being the winner of market in this supply chain), as well as considering the capacities and limitations of organizations and suppliers. The proposed model allows buyer to select several suppliers. In addition, the model is multi-products and multi-periods. Due to long time and inefficiency of exact methods for large-sized problems, in addition to Lingo software, Genetic Algorithm is used to achieve the optimum solution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Leagile supply chain
  • genetic algorithm (GA)
  • Demand allocation
  • Taguchi method
جعفر نژاد احمد، شهایی بهنام، مقدمها بار چاابکی ساازمانی و تدلیاد چابا ، مهرباان نشار، تهاران،
6321 (، چاپ اول (
Abdollahi M., Razmi J., Arvan M., An integrated approach for Supplier Portfolio Selection: Lean or Agile?, Expert Systems with Applications, (2014), doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.08.019
Amid A., Ghodsypour S.H., O’Brien C., Fuzzy multi objective linear model for supplier selection in a supply chain, International Journal of Production Economics Vol. 104, )2006(, PP. 394–407.
Banomyong R., Veerakachen V., Supatn N., Implementing leagility in reverse logistics channels, International Journal of Logistics, Vol. 11, (2008), PP. 31–47.
Bruce M., Daly L., Towers N., Lean or agile: A solution for supply chain management in the textile and clothing industry, International journal of operations and production management, Vol. 24, (2004), PP. 151-170.
Esfandiari N., Seifbarghy M., Modeling a stochastic multi-objective supplier quota allocation problem with price-dependent ordering, Applied Mathematical Modelling, Vol. 37, (2013), PP. 5790–5800.
Esmaeili Aliabadi D., Kaazemi A., Pourghannad B., A two-level GA to solve an integrated multi-item supplier selection model, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, (2013), PP. 7600–7615.
Goldsby T.J., Griffis, S.E., Roath, A.S., Modeling lean, agile, and leagile supply chain strategies, Journal of Business Logistics, Vol. 27, (2006), PP. 57–79.
Huang Y.Y., Li S.J., How to achieve leagility: A case study of a personal computer original equipment manufacturer in Taiwan, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 29, (2010), PP. 63-70.
Kisperska D., Hann, J.D., Improving supply chain performance to satisfy final customers: Leagile experience of a polish distributer, International Journal of Operations Economics, Vol. 118, (2010), PP. 211-223.

Krishnamurthy R. Yauch C.A., Leagile manufacturing: a proposed corporate infrastructure, International Journal of Operations and Production Management, VOL. 27, (2007), PP 588-604.
Lee J., Cho H., Kim Y.S., Assessing Business Impacts of Agility Criterion and Order Allocation Strategy in Multi-Criteria Supplier Selection, Expert Systems with Applications, (2014), http://dx.doi.org/10.1016/ j.eswa. 2014.08.041
Mori T., Taguchis Approach to Quality Engineering, first ed., ASI Press, USA, (1990).
Naylor B., Naim M, Berry D., Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain, Production Economics, Vol. 62, (1999), PP. 107-118.
Naim M.M., Gosling J., On leanness, agility and leagile supply chains, International Journal Production Economics, Vol. 131, (2011), PP. 342–354.
Rajesh G., Malliga P., Supplier Selection Based on AHP QFD Methodology, International Conference On Design and manufacturing, Vol. 64, (2013), PP. 1283-1292.
Seifbarghy M., Esfandiari N., Modeling and solving a multi-objective supplier quota allocation problem considering transaction costs, J. Intell. Manuf., Vol. 24, (2011), PP. 201–209.
Tao Z., TSP Problem solution based on improved Genetic Algorithm, International Conference on Natural Computation, )2008(, PP. 686-690.
Yu M..C., Goh M., Lin H..C., Fuzzy multi-objective vendor selection under lean procurement, European Journal of Operational Research, Vol. 219, (2012), PP. 305–311.
Zhang Y., Wang Y., Wu L., Research on Demand-driven Leagile Supply Chain OperationModel, Systems Engineering Procardia, Vol. 3, (2012), PP. 249 – 258.
Zhang J., Zhang M., Supplier selection and purchase problem with fixed cost and constrained order quantities under stochastic demand, Production Economics, Vol. 129, (2011), PP. 1-7.