ارائه مدل بهینه سازی چند هدفه در مساله تخصیص افزونگی سیستم- های تعمیرپذیر، با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، طراحی آزمایشات و شبیه سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت، تهران

چکیده

بهینه سازی قابلیت اطمینان و متوسط زمان ماندگاری سیستم همواره یکی از حوزه های مهم و جذاب برای
مهندسان و طراحان سیستم ها بوده است. هدف این مساله بهینه سازی، پیدا کردن تعداد بهینه قطعات مازادی
است که می بایست جهت ارضای اهداف مهندس قابلیت اطمینان در سیستم مورد استفاده قرار گیرند و تعادل
لازم میان منابع موجود نظیر بودجه، فضا و وزن برقرار شود. در تحقیقات گذشته، عموما مساله تخصیص
افزونگی در سیستم های با اجزای تعمیر ناپذیر و یا دارای نرخ خرابی با توزیع نمائی مورد بررسی قرار گرفته
است؛ اما در این تحقیق اجزاء تعمیر پذیر فرض گردیده و نرخ خرابی و تعمیر نیز از توزیع های غیر نمائی
پیروی می کنند که در حقیقت نوآوری اصلی این تحقیق است. برای مدل سازی از تکنیک شبیه سازی و برای
بهینه سازی مدل حاصل، از تکنیک های آماری، طراحی آزمایشان و روش های تصمیم گیری چند معیاره
استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi Objective Optimization Model for Redundancy Allocation Problem in Reparable Systems Using Multi Criteria Decision Making, Design of Experiments and Simulations Techniques

نویسندگان [English]

  • Parham Azimi 1
  • Farhad Hadinejad 2
چکیده [English]

Reliability optimization and mean time to failure are those of the areas of interest for engineers and designers of systems and the use of redundancy components is one of the most common approaches in this field. The purpose of the optimization problem, finding the optimum number of redundancy components that must be satisfied the objectives of reliability engineering in the system. But usually the reliability improves results in increased costs and changes in parameters such as volume and weight of the system; therefore, it is necessary to establish a balance between resources. In previous researches, redundancy allocation problem is studied with non-repairable components or failure rate with exponential distribution; but in this study, repairable components and rates of failure and repair a non-exponential distribution assumed. Thus the purpose of this paper is solving reliability redundancy allocation problem with the goals of increasing the mean time to failure, reduce costs and reduce the variance of the shelf life of the system, while taking into account constraints such as volume and weight of the system. To this end, the research effort will be using mathematical and statistical techniques such as multi criteria decision making models, design of experiments, simulations, and computer software associated with them, provide a new approach for solving reliability redundancy allocation problem in series-parallel systems with repairable components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redundancy Allocation Problem
  • Multi Objective Optimization
  • Multi Criteria Decision Making
  • Design of Experiments
  • Simulation
Amiri, M. (2015). “Reliability”, ANN publication, first edition, Tehran, Iran, [Persian].
Amiri, M., Ghassemi-Tari, F. (2007). “A methodology for analyzing the transient availability and survivability of a system with repairable components”, Applied Mathematics and computation, pp. 300-307.
Behzadian, M., Kazemzadeh, R. B., Albadvi, A., Aghdasi, M. (2010). “PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research”, 200, 1, pp. 198–215.
Beji, N., Jarboui, B., Eddaly, M., Chanbchoub, H. (2010). “A hybrid particle swarm optimization algorithm for the redundancy allocation problem”, Journal of Computational Science, 1, pp. 159–166.
Brans, J.P., Mareschal, B., Vincke, P.H. (1986). “How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method”. European Journal of Operational Research. 24, 228-238.
Bulfin, R. L., Liu, C. Y. (1985). “Optimal allocation of redundant components for large systems”, IEEE Transactions on Reliability, 34, pp.241– 248.
Busacca, P.G., Marseguerra, M., Zio, E. (2001). “Multi objective Optimization by Genetic Algorithms : Application to Safety Systems”,
Reliability Engineering and System Safety, 72, pp. 59-74.
Chern, M.S. (1992). “On the computational complexity of reliability redundancy allocation in a series system”, Operations Research Letters, pp. 309-315.
Coelho, L.D.S. (2009). “Reliability-redundancy optimization by means of a chaotic differential evolution approach”, Chaos, Solitons and Fractal, pp. 594-602.
Coit, D.W., Smith, A.E. (1996). “Reliability Optimization of Series-Parallel Systems Using a Genetic Algorithm”, IEEE Transactions on

Coit, D.W., Jin, T., Wattanapongsakorn, N. (2004). “System optimization with component reliability estimation uncertainty: A multi-criteria approach”, IEEE Transaction on Reliability, 53, 3, pp. 369– 380.
Coit, D.W., Konak, A. (2006). “Multiple Weighted Objectives Heuristic for the Redundancy Allocation Problem”, IEEE Transactions on Reliability, PP. 551-556.
Dale, C.J., Winterbottom, A. (1986). “Optimal Allocation of Effort to Improve System Reliability”, IEEE Transactions on Reliability, 35, 2, pp. 188-191.
Dodge, Yadolah. (2008). “The Concise Encyclopedia of Statistics”, Springer, pp. 162-163.
Fyffe, D.E., Hines, W.W., Lee, N.K. (1968). “System Reliability Allocation and a Computational Algorithm”, IEEE Transaction on Reliability, pp. 64-69.
Gen, M., Ida, K., Lee, J. U. (1990). “A computational algorithm for solving 0–1 goal programming with GUB structures and its application for optimization problems in system reliability”, Electronics and Communications in Japan, 73, 3, pp. 88–98.
Goumas, M., Lygerou, V. (2000). “An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects”. European Journal of Operational Research, 123, pp. 606–613.
Guedenko, B., Ushakov, I. (1995). “Probabilistic Reliability Engineering”, A Wiley-Interscience publication.
Ha, C., Kuo, W. (2006). “Reliability redundancy allocation: An improved realization for non convex nonlinear programming problems”, European Journal of operation research, pp. 24-38.
Juang, Y.S., Lin, S.S., Kao, H.P. (2008). “A knowledge management system for series-parallel availability optimization and design”, Expert system and Applications, pp. 181-193.

Konak, S. k., Smith, A.E., Coit, D.W. (2003). “Efficiently Solving the Redundancy Allocation Problem Using Tabu Search”, IIE Transaction, 35, pp. 515-526.
Kumar, R., Izui, K., Yoshimura, M., Nishiwaki, S. (2009). “Optimal multilevel redundancy allocation in series and series-parallel systems”, Computers & Industrial Engineering, pp. 169-180.
Kumar, V., Mishra, S. (2008). “Application of Genetic Algorithm in Reliability Optimization”, XXXII National Systems Conference, NSC 2008.
Kuo, W., Prasad, V.R. (2000). “An annotated overview of system-reliability optimization”, IEEE Transaction on Reliability, 2, 49, PP. 176-187.
Kuo, W., Wan, R. (2007). “Recent Advances in Optimal Reliability Allocation”, IEEE Transaction on system, man and cybernetics-part a: system and humans, pp. 143-156.
Lee, G. L., Lin, H. J., Yu, T.W., Ma, C.C., Chyou, S.L. (2008). “Optimal Allocation for Improving System Reliability Using AHP”, IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET).
Li, Zh., Liao, H., Coit, D. W. (2009). “A two Stage Approach for Multi-Objective Decision Making with Applications to System Reliability Optimization”, Reliability Engineering and System Safety, 94, pp. 1585–1592.
Liang, Y. C., Chen, Y. C. (2007). “Redundancy allocation of series–parallel systems using variable neighborhood search algorithms”, Reliability Engineering and System Safety, 92, pp. 323–331.
Liang, Y.C., Lo, M.H., Chen, Y.C. (2007). “Variable neighborhood search for redundancy allocation problems”, IMA Journal of Management Mathematics, pp. 135-155.
Mahapatra, G.S. (2009). “Reliability Optimization of Entropy Based Series-Parallel System Using Global Criterion Method”, Intelligent Information Management, 1, pp. 145-149.

Mahapatra, G.S., Mitra, M., Roy, T. K. (2010). “ Intuitionistic Fuzzy
Multi-objective Mathematical Programming on Reliability Optimization Model”, International Journal of Fuzzy System, 12, 3, pp 259-266.
Mettas, A. (2000). “Reliability Allocation and Optimization for Complex Systems”, Reliability and Maintainability Symposium, Proceedi gs. Annual.
Nahas,N., Nourelfath, M., Ait-Kadi, D. (2007). “Coupling ant colony and the degraded ceiling algorithm for the redundancy allocation problem of series-parallel systems”, Reliability Engineering and System Safety, pp. 211-222.
Ng, K. Y. K., Sancho, N. G. F. (2001). “A hybrid dynamic programming/depth-first search algorithm, with an application to redundancy allocation”, IIE Transactions, 33, 12, pp. 1047–1058.
Ouzineb, M., Nourelfath, M., Gendreau, M. (2008). “Tabu search for the redundancy allocation problem of homogenous series–parallel multi-state systems”, Reliability Engineering and System Safety, 93, pp. 1257–1272.
Ramirez-Marquez, J.E., Coit, D.W. (2004). “A heuristic for solving the redundancy allocation problem for multi-state series-parallel system”, Reliability Engineering and System Safety, 83, pp. 341-349.
Ramirez-Marquez, J.E., Coit, D.W., Konak, A. (2004). “Redundancy allocation for series-parallel systems using a max-min approach”, IIE Transaction, pp. 891-898.
Ravi, V., Murty, B.S.N., Reddy, p.J. (1997). “Non equilibrium Simulated-Annealing Algorithm Applied to Reliability optimization of Complex Systems”, IEEE Transactions on Reliability, 46, 2, pp. 233-239.
Saaty, T.L. (1980). The Analytical Hierarchy Process, Mc Graw Hill, NewYork.
Salmasnia, A., siavashi, R., Baradaran,R. (2012). “A Robust Optimization Approach for Redundancy Allocation Problem in LCD Unit Display based on Design Of Experiment”, first international quality engineering conference, Tehran, Iran, [Persian].

Shaghaghi,F., Amiri, M., Azimi, p. (2014). “Developing a new efficient method based on simulation technique for redundancy allocation problem in repairable systems”, Tenth international industrial engineering conference, Tehran, Iran, [Persian].
Shalabi. (2006). “GIS based Multi criteria Approaches to Housing Site suitability assessment”.
Tavakkoli Moghaddam, R., Safari, J., Sassani, F. (2007). “Reliability optimization of series-parallel systems with a choice of redundancy strategies using a genetic algorithm”. Reliability Eng System Safety, 1, 45, pp.2221 – 2230.
Yalaoui, A., Chu, C. (2005). “Reliability Allocation Problem in a Series-Parallel System”, Reliability Engineering & System Safety, 90, 1, pp. 55-61.
Yeh, W. (2009). “A two-stage discrete particle swarm optimization for the problem of multiple multi-level redundancy allocation in series systems”, Expert System with Applications, pp. 9192-9200.
You, P.S., Chen, T.C. (2005). “An efficient heuristic for series-parallel redundant reliability problems”, Computer & Operations Research, pp. 2117-2127.
Zhou, P., B.W, A., K.L, poh. (2006). “Decision Analysis in Energy and Environmental Modeling”, National university in Singapore