ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها به منظور رتبه بندی میزان تاثیرگزاری شاخص های کارت امتیازی متوازن در سنجش کارایی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین

چکیده


تحلیل پوششی داده ها در جهت ارزیابی کارایی سازمان و کارت امتیازی متووازن در جهوت سوناث اخرب شوی
سازمان به عرصه ارزیابی عملکرد معرفی شده اند. در این میان اخرسنای شاخص های کارت امتیازی متوازن در
ارزیابی کارایی سازمان مسئله ایست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مسئله از آناا حائز اهیمت اسوت
که بسیاری از سازمان های رسانه ای به علت پیچیدگی ماموریت و معیارهای ارزیابی شان، با این سوال و مشکل
مواجه اند که اولا چه شاخص هایی برای ارزیابی اخرب شی مناسب اند و خانیا این شاخص ها چه نقث و اهمیتوی
در تعیین کارایی سازمان ایفا می کنند؟ پاسخ به این سوالاتِ تصمیم ساز، رسانه ای با محدودیت بودجه و زمان
را قادر می سازد به تناسب میزان اهمیت شاخص ها، تصمیم گیری کند و بورای بهووود آن هوا اعتووار ت صویص
دهد. مقاله حاضر در همین راستا، با ارائه ابزاری جدید و ترکیوی از تحلیل پوششی داده هوا و نرریوه بوازی هوای
همکارانه، به رتوه بندی میزان اخر شاخص های کارت امتیازی متووازن در کوارایی یوا سوازمان رسوانه ای موی
پردازد. نتیاه حاصل از این تحقیق که رتوه بندی شاخص ها را به ترتیب "نرخ سودآوری"، "تعداد م اطووان "،
"میزان رضایت منابع انسانی"، "دقت در تولید"، "سرعت انتشار" و "درصد م اطوان رضایتمند" بیان موی دارد
این امکان را برای مدیر سازمان فراهم آورد تا بوه طوور ماوزا بوه اهمیوت هور شواخص پوی بورده و بوا توجوه بوه
محدویت های بودجه و زمان خود بهوود در شاخص نرخ سودآوری و تعوداد م اطووان را بوا ارائوه برناموه هوای
مدون به صورت اولی در دستور کار خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybrid Approach of DEA and Game Theory in Order to Rank the Effectiveness of BSC Indicators in Efficiency Evaluation of Organization (The Case: Media Industry)

نویسندگان [English]

  • Alireza Alinezhad 1
  • seyed reza Zamani 2
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis and Balanced Scorecard, are two common tools that have been used by many researchers for performance evaluation. But none of them investigate effectiveness of BSC indicators in efficiency evaluation. Due to complexity of mission and evaluation criteria for operating organizations in media industry, they want to know suitable indicators for effectiveness evaluation, also the role and importance of these indicators in organization efficiency. With responding to these questions, organizations can allocating resources and take decisions according to the importance of determined criteria. In this paper we purpose a novel and hybrid model of DEA and cooperative game theory to rank the effectiveness of BSC indicators in efficiency evaluation for iran media industry. Results show that (profitability ratio, size of audience, human resource satisfaction rate, accuracy in production, velocity of propagation and satisfied audience percentage) are respectively most important indicators. Therefore, with considering importance of criteria and resources constraints managers can take better decisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • data envelopment analysis (DEA)
  • Cooperative Game Theory
  • Media Industry
  • Shapley value
عبدلی، ق.، 4955 ، نرریه بازی ها و کاربردهای آن، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، تهران.
کونوگ، ل. ، فرهنگوی، ع.الو .، )متورجم(، قراگوزلوو، ع.، )متورجم(، خطیوب زاده، م.، )متورجم(،
4985 ، مدیریت راهوردی در رسانه از نرریه تا اجرا، انتشارات دانژه، تهران.
Lewy, C., Mee, L.d., 1998, The ten commandments of balanced scorecard implementation, Management Control & Accounting 33, 34-36.
Werner, T., Brokemper, A.,1996, Leistungsmessung mit System-Data Envelopment Analysis als Instrument des Controlling, Controlling 3(S), 164–170.
Li, Y., Liang, L., 2010, A Shapley value index on the importance of variables in DEA models, Expert systems with Applications 37, 6287-6292 .
Farrell, M. j., 1957, The measurement of productive efficiency, journal of the Royal Statistical Society Series A120(3), 253-290.
Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the efficiency of the decision making units, European Journal of Operational Research 2 (6), 429–444.
Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1992, The balanced scorecard-measures that drive performance, Harvard Business Review 70, 9-71.
Rouse, P., Putterill, M., Ryan, D., 2002, Integrated performance measurement design: insights from an application in aircraft maintenance, Management Accounting Research 13, 229–248.
Rickards, R., 2003, Setting benchmarks and evaluating Balanced Scorecards with data envelopment analysis, Benchmarking: An International Journal 10, 226–245.
Chiang, C.Y., Lin, B., 2009, An integration of Balanced Scorecards and data envelopment analysis for firm’s benchmarking management, Total Quality Management 20(11),1153–1172.

Eilat, H., Golany, B., Shtub, A., 2008, R.& D project evaluation : an integrated DEA and Balanced Scorecard approach, Omega-International Journal of Management Science36, 895–912.
Asosheh, A., Nalchigar, S., Jamporazmey, M., 2010, Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis and balanced scorecard approach, Expert Systems with Applications 37, 5931-5938.
Shafiee, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Saleh, H., 2014, Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach, Applied Mathematical Modelling 38, 5092-5112.
Nakabayashi, K., Tone, K., 2006, Egoist’s dilemma: a DEA game, Omega 34, 135-148.
Jie, W., Liang, L., Ying, Z., 2008, Determination of the Weights of Ultimate Cross Efficiency based on the Solution of Nucleolus in Cooperative Game, Systems Engineering - Theory & Practice 28(5), 92-97.
Lozano, S., Hinojosa, M., Mármol., A., 2015, Set-valued DEA production games, Omega 52, 92-100.
Niven, P.R.,2006, Balanced Scorecard – Step by Step-Maximizing performance and maintaining result , John Wiley & Sons.
Amado, A.F., Santos, P.S., Marques, M.P., 2012, Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment, Omega 40, 390-403.