مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم و بهره وری از سازمان مدیریت صنعتی

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گزینش فناوری مناسب یک جامعه برای دریافت از دارندگان آن در دیگر جوامع، نیاز به اخذ تمهیدات سنجیده جهت اثر بخش شدن تصمیم اخذ شده دارد. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری مدل اس دبلیو ا تی راهبرد توسعه جهت صنعت تولید پارافین در ایران شناسایی شده است. فناوریهای مختلف تولید این محصولات با دیدی توسعه طلبانه ارائه گردد و امکان پذیری تولید مد نظر قرار گرفته است. با تعیین عوامل موثر در تصمیم گیری انتخاب فناوری از بین گونه های ممکن و با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، ابزار تاپ سیس برای تعیین گزینه مناسب فرآورده به خدمت گرفته شده است. از ابزار الکتر برای حصول اطمینان از صحت گزینش بهره گرفته شده و با درجه اطمینان خاص راهکار تولید کالایی راهبردی به کمک ابزارهای تصمیم گیری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Development Strategy and Choosing for Suitable Technology; Case study: The Industry of Paraffin

نویسندگان [English]

  • Aref Tayyeba 1
  • Mohammad Ali Shafia 2
چکیده [English]

In this article it has been tries to represent the strategy of development paraffin industry in Iran by USING SWOT model.
Different Production Technologies   have been acquainted in expansionist vision and production possibility has been noticed.  Suitable technology has been chosen with the use of Multiple Attribute Decision Making and TOPSIS Decision making model.  ELECTRE Decision Making Model has been used of evaluate  & confirm  the accuracy  of its results.