نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه محیط سازمان ها بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است و دگرگونی ها یکی پس از دیگری مدیران را با چالش های جدیدی رو برو می سازد. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است که لازمه آن یادگیری و توجه به ویژگی های تاثیر گذار بر فرایند یادگیری سازمانی است. یکی از عوامل موثر بر فرایند یادگیری سازمانی، سبک مدیریتی موسوم مدیریت کنکاش – سیبرنتیک یا CSM است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر متغیر CSM بر یادگیری سازمانی سنجیده شده است و در این میان به نظر می رسد متغیر فرهنگ یادگیری رابطه بین متغیرهای CSM و یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش کارکنان سه بخش از شرکت ایران خودرو بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیر CSM بطور مستقیم بر فرهنگ یادگیری و فرایند یادگیری سازمانی تاثیر گذار است. همچنین تاثیر گذاری CSM به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر تعدیل کننده فرهنگ یادگیری بر فرایند یادگیری سازمانی نیز تائید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roles of Cybernetic-Scanning Management (CSM) in the organizational learning process

نویسندگان [English]

  • Vajhollah Ghorbanizadeh 1
  • Amin Asadpoor 2
چکیده [English]

Organizational environment has become more than any time complex, dynamic, and revolutionized. The changes trespass the make managers face with new challenges. Survival and excellence in such an environment is attainable solely with change and adoption with dynamicity. This article attends to cybernetic-scanning management influence which has structure with organization properties that base on cybernetic in organization learning process. Furthermore, attendance cultural learning properties and the role of that as a changeable intermediate. The socio-statistic research is three part of Iran - Khodro company staff and research data gathering with questionnaire. After investigating changeable aspect of reading the research discover is done with use of structural role and hypothesis examination which the consequence of that show accepting all hypothesis and positive role and impress (CSM) in learning culture and the organization role- model learning process. Finally, role-model fit is base on structural equation model and whit attention to data collection consequence of that is signify from suitable fit and acceptable intention role-model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetic-Scanning Management
  • Organizational
  • Learning process
  • Learning Culture