تعیین بهترین توالی انجام چند کار در محیط جریان کارگاهی تک ماشینی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت صنایع دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (مسئول مکاتبات)

چکیده

یکی ازمراحل برنامه ریزی تولید، تعیین توالی عملیات است. توالی عملیات توسط یک سری از شاخص های کارایی مانند میانگین زمان تکمیل کارها، حداکثر دیرکرد کارها و میانگین دیر کرد کارها و ... ارزیابی می شود. جهت برآورده ساختن هر یک از شاخص های کارایی، یک سری قاعده یا الگوریتم هیوریستیک ارائه شده است مانند قاعده کوتاهترین زمان انجام سفارش که شاخص میانگین تکمیل کار و شاخص حداکثر دیرکرد کارها توسط قاعده زودترین موعد تحویل کمینه می شود. روش فرایند سلسله مراتبی فازی با در نظر گرفتن اثر هم زمان کلیه شاخص های کارایی و مقایسه امتیازات، بهترین توالی انجام کارها را از بین توالی های موجود انتخاب می نماید. در این مقاله پس از معرفی شاخص های کارایی در تعیین توالی عملیات و تشریح مختصر روش فرایند سلسله مراتبی فازی و چگونگی استفاده از این روش، بهترین توالی از بین توالی های موجود در کارگاه تک ماشین با توجه به تاثیر تمامی شاخص های کارایی انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy Multi-Criteria Assessment Method (Fuzzy AHP) in the Best Sequence Selection in a Single Machine Shop

نویسنده [English]

  • Nasim Ekram Nosratian
چکیده [English]

One of the main steps in production planning is the operation sequencing. The operation sequencing is assessed by a series of efficiency indexes such as jobs completion average time, jobs maximum tardiness and jobs average tardiness. In order to accomplish these efficiency indexes, some heuristic rules or algorithms like Shortest Order Time are offered so that each rule minimizes some indexes. For instance, Shortest Order Time (SOT) minimizes the jobs fulfillment average time index and jobs maximum tardiness index is minimized by the Earliest Delivery Date rule (EDD). The fuzzy analytic hierarchy process selects the best jobs sequence from the existing sequences by considering the concurrent effects of all efficiency indexes and scores comparison. In the present paper, the efficiency indexes in operation sequencing selection and a brief description of the fuzzy analytic hierarchy process method and its manipulation are introduced. Then by considering the effect of all the efficiency indexes, the best sequence in a single machine shop is found among the existing sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Hierarchy Process (AI1P)
  • Shortest Order Time (SPT)
  • Next Best Route (NBR)
  • Earliest Delivery Date (EDD)