ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

چکیده

در دنیای تجاری امروز، چابکی یکی از مهمترین ویژگی ها در صنایع رقابتی قلمداد می شود. در این راستا پژوهش حاضر به ارائه یک رویکرد نوین در راستای ارتقای چابکی سازمانی در شرکت ها و موسسات می پردازد. رویکرد مذکور بر اساس تکنیک توسعه عملکرد کیفیت شده است و با تدوین دو خانه کیفیت صورت می پذیرد. در گام نخست، مهم ترین پایه های رقابتی صنعت شناسایی می شود. گام دوم به شناسایی و تقویت آن دسته از توانمندیهای چابکی که برای رسیدن به پایه های رقابتی مذکور، مورد نیاز سازمان است اختصاص دارد. در گام سوم توانمندسازهای چابکی مناسب که ابزار رسیدن به توانمندی های چابکی مذکور است شناسایی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. در نتیجه سازمان می تواند با اتکا به مجموعه ای از توانمند سازهای چابکی متناسب با حوزه فعالیت خود، به پایه های رقابتی بازار دست یابد. در این تحقیق به منظور برگرداندن قضاوت های کلامی افراد به مقادیر عددی، چارچوب کلی مطرح در بستر منطق فازی بنا نهاده شده است. در پایان پژوهش مثالی گویا بر اساس اطلاعات گرد آمده از پیشینه تحقیق ارائه شده و رویکرد به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting Organizational Agility Using Fuzzy QFD Approach

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Zanjirchi 1
  • Majid Nedjatiyan Ghasemiyeh 2
  • Mohsen Taheri Demneh 3
چکیده [English]

In today's business world, agility is considered as one of the most important characteristics in competitive industries. Hence, this study presents a new approach toward promoting organizational agility in companies and institutions. The proposed approach is based on the Quality Function Deployment (QFD) technique, and, is accomplished by constructing two House of Quality (HOQ) Sequentially. As the first step, the most important competitive bases related to desired industry, should be identified.
The second step is allocated to identify and strengthen those agile attributes which are needed for the company in order to achieve the competitive bases. Finally, as the third Step, proper agile enablers that are suitable tools to achieve the mentioned agile attributes, identified and being exploited.
As a result, the organization can attain market competitive bases relying on a set of appropriate agile enablers related to its specialized field of activity.
In this paper, the whole scaffold exploits fuzzy logic to translate linguistics judgements of experts into numerical values.
Eventually, an illustrative example, grounded on data available in literature, is presented and discussed to investigate the proposed approach analytically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • Quality Function Deployment (QFD)
  • House Of Quality (HOQ)
  • Fuzzy Logic