بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه ادبیات موضوع به منظور رسیدن به مدل مفهومی و مناسب از فرایند برنامه ریزی استراتژیک و سنجش میزان کاربردی بودن مدل مفهومی ارایه شده می باشد. این تحقیق در بین چهار شهرک صنعتی در استان خراسان رضوی صورت پذیرفته و مدیران ارشد این شرکتها که در تدوین برنامه های کلان و جهت گیری استراتژیک سازمان مشارکت فعال دارند جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل مفهومی از مدل معادلات ساختار و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دو مسیر معنی دار در مدل مفهومی اولیه نادیده گرفته شده، که با اضافه شدن آنها مدل کاربردی مناسبی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های صنعتی کوچک به دست می آید. نتایج حاصله آشکار ساخت که 70 درصد از شرکت های مورد بررسی دارای برنامه های منسجم می باشند. از جمله یافته های قابل توجه پژوهش این بود که برخلاف تحقیقات گذشته، هیچ رابطه خطی معنی داری بین شدت برنامه ریزی استراتژیک و تغییر محیطی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the elements of strategic planning in order to provide conceptual and practical model for small industrial companies

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia 1
  • Shamsodin Nazemi 2
  • Ebrahim Mashreghi 3
چکیده [English]

This paper aims to review the literature in order to propose a conceptual model for strategic planning process and to examine the applicability of this model. This research is done in four industrial estates in Khorasan - Razavi province. The statistical population includes top managers of the companies who were actively involved in strategic planning of their company. Structural Equation Model (SEM), Lisrel and SPSS software are used to analyze the gathered data. The results indicate that two significant paths have been ignored in the initial proposed model. Thus, adding these two paths leads to an applicable model for strategic planning process in small-sized companies. The results also show that 70 percent of the considered companies benefit from integrated plans. An important finding is that there is a significant linear relationship between the intensity of strategic planning and environmental change

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Conceptual Model
  • Intensity of strategic planning
  • Small industrial organizations