رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی،تهران

چکیده

در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز سهام داران نهادی، پاداش هیئت مدیره، مدیران غیر موظف، و تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان ساز و کار حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهام داران به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 87-81 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، شرکت های نمونه به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول، شرکت هایی که خلق ارزش داشته اند (میزان بازده واقعی سهام بیشتر از میزان بازده مورد انتظار است) و گروه دوم، شرکت هایی که تخریب ارزش نموده اند (میزان بازده واقعی سهام کمتر از میزان بازده مورد انتظار است). نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون و مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که: اولا در شرکت هایی که خلق ارزش داشته اند، رابطه بین پاداش هیئت مدیره و ارزش ایجاد شده برای سهام داران مستقیم و معنی دار است. دوم اینکه در شرکت هایی که تخریب ارزش نموده اند، رابطه بین میزان تمرکز سهام داران نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران مستقیم و معنی دار است. سوم اینکه در شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند رابطه بین نسبت مدیران غیر موظف و پاداش هیئت مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهام داران معکوس و معنی دار است. چهارم اینکه بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهام داران رابطه معنی داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Governance and Created Shareholder Value

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Abdollah Moloudi 2
چکیده [English]

The research treat the proportion of institutional investors, institutional investors concentration, the directors of board compensation, the proportion of outside directors and CEO non­duality as corporate governance mechanisms with created shareholders value (CSV) as performance measurement. To perform this research, the data for 63 publicly listed firms in Tehran Stock Exchange during 2003-2009 were used. For this purpose, sample firms were divided in two group. Group1 including the firms were created value (the shareholder return exceeds the required return), group2 including the firms were destroyed value (the shareholder return is less than the required return). The research hypotheses were tested by using regression analysis and independent t-test, findings showed that:
In firms that were created value, we detected a direct significant relationship between directors of board compensation and CSV.
In firms that were destroyed value, we detected a direct significant relationship between institutional investors concentration and CSV.
In firms that were destroyed value, we detected an inverse significant relationship between directors of board compensation and proportion of outside directors with CSV.
We did not detect a significant relationship between proportion of institutional investors and CEO non-duality with CSV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporative Governance
  • Created Shareholders Value
  • block-holdings