شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان انجام می گردد. در ایران نیز گرایش به بحث خوشه های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین بحث خوشه بندی و سیاست های خوشه محور ایجاد ضرورت رقابتی است. در حقیقت رقابت پذیری، نشان دهنده موفقیت خوشه است. در تحقیق حاضر به مروری بر ادبیات موضوع خوشه و رقابت پذیری در خوشه های صنعتی و مدل ارزیابی رقابت پذیری در خوشه پرداخته شده است. همچنین در ادامه خوشه صنعتی شیلات چابهار در چارچوب مدل GEM و عوامل آن که برای ارزیابی رقابت پذیری در خوشه های صنعتی به کار می رود، معرفی شده است. برای شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری در خوشه صنعتی شیلات چابهار از این مدل استفاده شده است. با توجه به تعداد زیاد عوامل با استفاده از پرسشنامه ارجحیت و توزیع آن بین خبرگان و کارشناسان حوزه خوشه صنایع شیلاتی چابهار، عوامل موثر را شناسایی نموده و چون بعضی از عوامل بدست آمده با یکدیگر وابستگی داشتند با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به بررسی اهمیت نسبی این عوامل پرداخته شده و با کمک نرم افزار super decisions اولویت بندی این عوامل انجام شد. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، استراتژی هایی در جهت افزایش رقابت پذیری در خوشه صنایع شیلاتی چابهار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting SME’S competitiveness of The Sistan and Balouchestan Fishery’s Industrial Cluster using the Analytic Network Process

نویسندگان [English]

  • Habibollah Salarzehi 1
  • Jasem Dejkam 2
چکیده [English]

Industrial clustering is of a great importance in almost every country throughout the world nowadays. In Iran, accordingly, there has been an increase in the tendency towards industrial clustering in the scientific and decision-making centers as well as the country’s development programs. The unavoidable competitive necessity is the most important issue in clustering and cluster-related policies. In fact, competitiveness is the thermometer of assessing and measuring the success of clustering. The study is devoted to review of literature under “competitiveness”. Next, industrial clusters and competitiveness assessment models in clusters is brought under deeper consideration. Later, Chabahar Fishery’s industrial cluster in the GEM model framework along with its factors used for identifying influential factors in the competitiveness of industrial clusters reviewed is introduced. GEM model is reviewed and applied to identify the important factors on competitiveness in Chabahar Fishery’s industrial cluster. Due to the large number of factors involved, factor prioritization questionnaire s were provided and passed out among experts of the Chabahar Fishery’s Industrial Cluster. Then influential factors were identified and since some of the factors were interrelated, the relative importance of these influential factors was investigated using ANP technique. Here, the prioritization of these factors was done by Super Decision software and in the end based on the acquired results, there have been proposed some strategies for the purpose of increasing competitiveness in Chabahar Fishery’s industrial cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Cluster
  • competitiveness
  • Analytic Network Process