عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از کلیدی ترین موضوعات بازاریابی بین المللی، انتخاب بازار هدف صادراتی است که اولین مرحله در فرایند بین المللی شدن شرکتها می باشد. در این مقاله عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران معرفی شده اند. عوامل تاثیر گذار در شش بعد اصلی شامل عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و قانونی تقسیم بندی و از دیدگاه مدیران صادر کننده محصولات صنعت برق ایران بررسی و اولویت بندی شده اند. مدیران صادر کننده محصولات صنعت برق ایران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند. همچنین از شاخص میانگین جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در نتیجه پژوهش انجام شده، پتانسیل بازار به عنوان مهمترین بعد در انتخاب بازارهای هدف شناخته شد. پس از آن به ترتیب ابعاد، قانونی، سیاسی، زیر ساختی و اقتصادی موثرترین ابعاد بوده و نهایتاً فرهنگ به عنوان بعد بی اهمیت در انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencing Factors on Export Target Market Selection in Iranian Electrical Industry

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Hossein Jafari 2
چکیده [English]

One of the most important concepts of international marketing is export target market selection which is the first stage of internationalization process. This paper studies the factors influencing export target market selection in Iranian electrical industry. The factors categorized in 6 dimensions such as politics, market potential, economics, culture, infrastructure and legal and were tested and prioritized from experienced exporter’s perspective. Top managers of exporting companies in the electrical industry were surveyed through census method. The ranking method was used for analyzing the data. The results showed that market potential is the most important dimension in target market selection. Legal, politics, infrastructure, economics are respectively ranked as influential dimensions. Culture dimension is reported ineffective in selecting Iranian electrical industry’s target markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization process
  • Export
  • International marketing
  • Target market selection