رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین با به‌کارگیری تکنیک تصمیم‌گیری چند‌معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروز مدیریت زنجیره‌تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری، سازمان‌های یک زنجیره را از طریق به‌اشتراک‌گذاری و شفاف‌سازی اطلاعاتی با یکدیگر هماهنگ‌تر نموده و به همکاری در یک رقابت برای کسب مزایای رقابتی بیشتر دعوت می‌نماید. از جمله مزایای تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین می‌توان به کاهش هزینه موجودی، بهبود بخش سفارش‌دهی، بهبود روابط شرکا و بهبود اعتماد در میان آن‌ها، افزایش یکپارچگی فعالیت‌ها، افزایش هماهنگی موجود در زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های انتقال اطلاعات و غیره اشاره نمود. عوامل متعددی از قبیل زیر‌ساخت‌های تکنولوژی اطلاعات، حمایت مدیران ارشد، میزان دقت در ارائه اطلاعات و غیره بر فرآیند تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین تأثیر می‌گذارند. لذا با توجه به اهمیت تسهیم اطلاعات به‌منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر در زنجیره تأمین، این مقاله به شناسایی و رتبه‌بندی مهمترین عوامل مؤثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور بر‌اساس نظر خبرگان صنعت می‌پردازد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزارها و آزمون‌های آماری مربوطه و تکنیک ANP فازی استفاده گردیده‌است.
نتایج حاصله از تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده گویای آن است که از میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور، عامل مسئولیت‌پذیری و تعهد در بین اعضای زنجیره تأمین نسبت به سایر عوامل در بالاترین اولویت و عامل منافع اعضای زنجیره تأمین در پایین‌ترین اولویت قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


آذر، فرجی. (۱۳۸۱). علم مدیریت فازی. تهران: مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس).
استدلر، هارتموت، کیلگر، کریستوف.(۱۳۸۲). مدیریت زنجیره‌تأمین و برنامه‌ریزی پیشرفته، ترجمه: عسگری، نسرین، زنجیرانی فراهانی، رضا. تهران: انتشارات ترمه.(تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۲).
سمیع زاده، رضا و حسینی، رضا. (۱۳۸۴). مدیریت زنجیره‌تأمین و فناوری اطلاعات. دومین کنفرانس ملی فن آوری اطلاعات، اصفهان، تیرماه.
غضنفری، مهدی، ریاضی، افشین، کاظمی، مسعود. (۱۳۸۰). مدیریت زنجیره‌تأمین. ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر، شماره ۱۱۷.
مؤمنی، منصور. (۱۳۸۵). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
Auramo,J.,Inkilainen,A.,Kauremaa,J.,Kemppainen,K.,Karkkainen,M.,Laukkanen, S.,Sarpola,S.,Tanskanen, K. (2000). The roles of information technology supply chain management.
Benton, W.C. and Maloni, M. (2002). Relationship performance in the automotive supply chain. Fisher College of Business, The Ohio State University.
Bojan, S., Yvonilde, D. and Pinto, M. (2008). Fuzzy AHP Assessment of Water Management Plans. Springer Science+Business Media, Vol 22, pp. 877-894.
Breen, L. and Crawford, H. (2005). Improving the pharmaceutical supply chain. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 22, No. 6, pp.572-590.
Gera, A.W., Taco,V. and Dirk Pieter, D. (2008). The influence of business conditions on supply chain information-sharing mechanism: A study among supply chain links of SMEs.  Int. J. Production Economics 113, pp. 706-720.
Gunasekaran, A. and Ngai, E.W.T. (2004). Information systems in supply chain integration and management. European Journal of Operation Research, Vol. 159, pp. 269-295.
Jui-Kuei, C. (2007). Constructing Taiwanese Small-Enterprise Innovation Capital Indices by Using Fuzzy-AHP. The Business Review, Cambridge.
Laudon, K. and Laudon, J. (2002). Information systems management: organization and technology. Prentice Hall.
Lee, H.L., So, K.C. and Tang, C.S. (2001). The Value of information sharing in a two-level supply chain. Management Science 46, No. 5, pp.626-643.
Li, S. and Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. Decision Support System 42, pp.1641-1656.
Percin, S. (2008). Use of fuzzy AHP for evaluation the benefits of information-sharing decisions in asupply chain. Journal of Enterprise Information Management, Vol. 21, No. 3, pp. 263-284.
Raghunatan, S. (2003). Impact of demand correlation on the value of and incentives for information sharing in a supply chain. European Journal of Operational Research 146, pp. 634- 649.
Ruephuwan, C. (2005). Decision making approaches for information sharing in a supply chain. Industrial Engineering, Graduate School of Clemson University.
Slone, R.E., Mentzer, J.T. and Dittmann, J.P. (2007). Are you the weakest link in your company supply chain?. Harvard Business Review, .org, pp. 116-127.
Shyur, H.J. (2006). COTS evaluation using modified TOPSIS and ANP. Applied Mathematics and Computation 177, pp.251-259.
Tsai, W.H. and Chou, W.C. (2008). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP and ZOGP. Expert systems with applications, Vol. 36, pp. 1444-1458.
Wey, W.M. and Wu, K.Y. (2007). Using priorities with goal programming in resource allocation in transportation mathematical and computer modeling. Vol. 46, pp. 985-1000.