توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 ** دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نراق، ایران

3 کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

چکیده

در این مقاله مدل‌های سنتی کنترل موجودی (r,Q) و(R,T) به صورت یک مدل چند‌کالایی با دو هدف کمینه‌سازی هزینه‌ها و سطح خطر و تحت محدودیت‌های بودجه در‌دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز توسعه یافته‌اند. تابع توزیع تقاضا نرمال بوده و تقاضا با پس‌افت تأمین می‌گردد. ابتدا مدل قطعی و سپس مدل احتمالی- فازی با پارامترهای بودجه فازی، تعداد کمبود مجاز فازی، و فضای انبار که پارامتری احتمالی – فازی با تابع توزیع نرمال است توسعه می‌یابد. تمام اعداد فازی و از نوع مثلثی[1] هستند. در متدولوژی حل با استفاده از روش نافازی‌سازی محدودیت‌های فازی و روش بر نامه‌ریزی محدودیت‌های احتمالی فازی[2]، مدل به یک مسئله قطعی چند‌هدفه تبدیل شده و سپس از طریق روش فازی حل می‌گردد. در پایان یک مثال عددی جهت توصیف مدل و روش حل‌آمده که با نرم‌افزار لینگو8[3] حل شده‌است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing (r,Q) & (R,T) inventory control models

نویسندگان [English]

  • Magsud Amiri 1
  • , Mohammad Amin Nayebi 2
  • Oveis Zarabadipour 3
1 * Associate Professor, Department of Industrial Management, Allame Tababae’i University, Tehran
2 ** Young Researchers and elite Club, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran
3 BS in industrial management, Islamic Azad University of Qazvin
چکیده [English]

In this paper we have developed inventory control models (r,Q) & (R,T) in multi-items environment by two objectives as minimizing costs (holding & shortage) and risk level under four constraints. These constraints include: available budge, service level, storage space & allowed shortage quantities. Demand functions assumed normal in the study and extra demands also are backlogged. First we developed crisp models and then fuzzy stochastic models with fuzzy budge, allowed shortage quantities and shortage space which are fuzzy-stochastic parameters with normal distribution. All of fuzzy numbers are triangular typically. In this methodology we changed fuzzy-stochastic models to crisp multi objectives problem, by using difuzzification of fuzzy constraints and then solving by Fuzzy logic method. Finally we have tested an example to describe the model and methodology which is solved by LINGO package.
.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • (r
  • Q) & (R
  • T) Ordering Systems
  • Fuzzy Numbers
  • Fuzzy Constraints
  • Multi Objective Programming
  • Fuzzy Chance Constrained Programming

اشپیگل،ام(۱۳۶۷).حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته. مترجمین:خلیل پاریاب،حمید کولائی،بیژن شمس.انتشارات مترجم، چاپ اول.

توماس،جورج و فینی،راس(۱۳۷۸).حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول. مترجمین: مهدی بهزاد،سیامک کاظمی،علی کافی.مرکز نشر دانشگاهی تهران،چاپ هشتم.

سر‌فراز، امیر همایون(۱۳۸۴).توسعه مدل‌های EOQ وEPQ  در محیط فازی. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

Abou-El-Ata, MO & Kotb, KAM (1997) ."Multi-item inventory model with varying holding cost under two restrictions : A geometric programming approach ".production planning and control.

Balkhi ,Zt & Benkherof , L(1998)."A production lot size inventory model for deteriorating items and  arbitrary production and demand  rates ". European journal of operation research;92:302-9.

Ben-daya,M & Raouf ,A(1993). "On the constrained multi-item single-period inventory problem" .International journal of general system; 13:104-12

Bhunia,Ak & Maiti,M (1997) ."Deterministic inventory models for variable production" . Journal of operational research society ; 48:221-4.

Cheng ,Tce.(1989)."An Economic Order Quantity model with demand-dependent unit cost". European journal of operation research;40:452-6.

Cheng ,Tce. (1991)."An Economic Order Quantity model with demand-dependent unit production cost and imperfect production process". IIE transactions ; 23:23-7.

Chu,C.W &  Patuwo,B.E &  Mehrez,A.Robinowitz(1999)."A dynamic two-segment partial backorder control of (r,Q) inventory system".Computers & Operation Research, 28, 935-953.

Churchman ,CW & Ackoff ,RL & Arnoff EL(1957)."Introduction to operation research". New York :Wiely,603-8.

Clark , Aj(1972)."An informal survey of multi-echelon inventory theory". Naval research logistics quarterly ;19:621-50.

Das,k & Roy,T.K &  Maiti,M (2004) ."Multi-item stochastic and fuzzy-stochastic inventory models under two restrictions". Computer and operation research journal. 31: 1793-1806.

Eynan,Amit & Kropp,Dean.H(2006)."Effective and simple EOQ-like solutions for stochastic demand periodic review systems". European Journal of Operation Research .Article in press.

Goswami,A & Chaudhuri,KS(1991)."An EOQ model for deteriorating items with shortages and a linear trend in demand". Journal of operational research society ;42:1105-10.

Hadely , G & Whitin ,T.M(1963). "Analysis of inventory systems" . Englewood Cliffs ,NJ:Prentice- Hall.

Hariga,M.A(1999)."A stochastic inventory model with lead time and lot size interaction".Production planning& control, vol.10,No.5,434-438.

Kilir,Gorge J & Yuan,Bo (2001)."Fuzzy sets and fuzzy logic theory and applications".Prentice,Hall of India . New Dehli .

Manas.Kumar & Maiti,Manoranjan (2005)."Fuzzy inventory model with two warehouses under possibility constraints".Fuzzy Sets and systems 157,52-73.

Naddor, E(1986). "Inventory systems". New York :Wiely.

Nanda,S & Panda,G & Dash, J.K(2006)."A new solution method for fuzzy chance constrained programming problem".Fuzzy Optim Decision Making.5:355-370.

Nielsen,Christina & Larsen,Christian (2004)."An analytical study of Q(s,S) policy applied to the joint replenishment problem".European Journal of Operation Research 163,721-732.

Ouayang,Liang-Yuh & Chang,Hung-Chi (2001)."The variable lead time stochastic inventory model with a fuzzy backorder rate".Jornal of the operation research,Society of japan ,vol.44,No.1.

Ouyang,Liang-yuh & Wu,Kun-Shan & Ho.Chia-Huei(2003)."Integrated vendor-buyer cooperative models with stochastic demand in controllable lead time".Int.J.Production Economics 92., 255-266.

Raymond, Fe (1931) . "Quality and economic in manufacture". New York McGraw-Hill Book Co .

Sarfaraz,A.H & Alizadeh Noghani,S &Sadjadi,S.J & Aryanezhad,M.B(2006)."A multi-objective inventory model for deteriorating items with backorder and cost dependent demand".Journal of International Engineering International.Vol.2, No.1, 65-73.

Silver,Ea & Peterson, R(1985)."Decision systems for inventory management and production planning". New York :Wiely.

Tersine,R.J (1994)."Principles of inventory and materials management", Prentice Hal publications.

Wu,Kun-Shan (2001)."A mixed inventory model with variable lead time and random supplier capacity".Production planning & control, vol.12,No.4,353-361.

Yadvalli, V.s.s & Jeeva.M & Rajalakshmi, Rajagopalan (2005)."Multi Item deterministic Fuzzy inventory Model". Asia-Pacific Jornal of Operation Reaserch. Vol.22, No.3 ,287-295.

Yauhua, Frank Chen, (2005). "Fractional programming approach to two stochastic inventory problems “. European journal of operation research.

Zimmerman H.J. (1996)."Fuzzy sets and its applications". Kluwer.Aacdemic Publisher.3.th edition.