ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

چکیده

با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی از
سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب
برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکار
کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از انواع قدرت های
انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع
سازمان ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای است که در آن از سیستم استنتاج فازی برای
شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و
تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه های فساد در سازمان ها به عنوان بخش " اگر"
قواعد و از تحلیل دلفی برای تحلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش " آن گاه" قواعد استفاده شده است. یافته های
پژوهش به صورت قواعد اگر و آن گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کلان و
سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد و سازمان های انتظامی، مادی و
هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combination of Delphi method and Shannon entropy to deal with administrative corruption, using Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Hamed Rahmani 1
  • Morteza Moosakhani 2
  • Gholamreza Memarzade Tehran 3
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Abolfazl Kazemi 4
چکیده [English]

Referring to a variety of media and news headlines, we can figure out the increase in the phenomenon of corruption in the country. One of the applied mechanisms by international organizations like international transparency and global bank is applying Governance Model to combat against Corruption. There are different theories about good governance and the most controversial one is the mechanism of social control. In this theory, an appropriate model for governance in government systems is the combination of police power (force), exchange and persuasion in a variety of organizations. The aim of this study is to identify this combination in different organizations to combat against corruption. The present study is a developed research kind that has utilized Fuzzy Inference System for identification the mixture of three forces. For constructing fuzzy rules in the present study, we have applied mixed method of Shannon entropy and Delphi analysis. Shannon entropy has been used for analyzing the coefficients of the components of corruption in the organizations and as an "if" part of the rules, furthermore Delphi analysis has been applied for analysis of the combination of the social control or as a "then" part of the rules. The results of the study were applied as an " if and then" rules for analyzing six areas of a model. The three areas, related to Grand Corruption, included law enforcement agencies, financial and normative as well as three other areas related to Petty Corruption including law enforcement organizations, financial and normative. These procedures were applied in Fuzzy Inference System and the results have been analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative corruption
  • Social Control
  • Fuzzy Inference System
  • Shannon entropy
  • Delphi Analysis