نگهداری پیشگیرانه در زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با احتساب اثر زوال و زمان آماده سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، صفائیه، دانشگاه یزد؛

2 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله، مسأله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبط
با در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تأثیر آن روی زمان
کارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زمان
اتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندین
فعالیت پیشگیرانه در افق زمانبندی نیاز پیدا کند. پس از هر نگهداری پیشگیرانه، ماشین به شرایط اولیه باز
می گردد و اثر زوال از سر گرفته می شود. در اینجا دو حالت جداگانه تابع اثر زوال وابسته به موقعیت کار
در توالی و تابع اثر زوال وابسته به زمان بررسی شده است. همچنین مدت زمان انجام هر فعالیت نگهداری
پیشگیرانه نیز تابعی صعودی نسبت به زمان شروع آن می باشد. به دلیل پیچیدگی بالای مدل از روش
فراابتکاری جهت حل استفاده شده است. بر این اساس با توجه به کاربرد زیاد الگوریتم شبیه سازی تبرید در
حل مسائل مختلف، این الگوریتم به عنوان رویکرد حل مدل انتخاب شده است. در نهایت، با ارائه مثال
عددی و انجام تحلیل پارامترهای زوال به ارزیابی مدل و مقایسه عملکرد روش حل پیشنهادی پرداخته شده
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive Maintenance in Unrelated Parallel Machine Scheduling with Deterioration Effect and Setup Times

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Fakhrzad 1
  • Behnam Rajaei 2
چکیده [English]

In this paper, the problem of job scheduling and preventive maintenance activities is investigated simultaneously in an unrelated parallel machine’s environment with machine deterioration. Due to the existence of deterioration phenomenon and its effect on the job scheduling, the aim of this paper is to find the ideal time, the optimum number of maintenance activities and the sequence of the jobs, for minimizing the sum of job's completion times. Preventive maintenance activities may be needed because of tool wears or machine deterioration in a job scheduling horizon. Here, two different deterioration time function and tool wear are studied, in which the machines are reverted to the original condition after any preventive maintenance activity. The duration of each activity is considered as a function of its starting time and its position on the sequence of job scheduling. A mathematical model is proposed and due to its complexity, a simulated annealing Mehta-heuristic algorithm is used for solving the model. Finally, numerical examples are given and sensitivity analysis with various parameters is applied to evaluate the performance of the proposed method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequencing
  • Unrelated Parallel Machines
  • Preventive Maintenance
  • Rate-Modifying Activity
  • Deterioration Effect


Bachman, A. and A. Janiak,( 2004), Scheduling jobs with position-dependent processing times. Journal of the Operational Research Society,. 55(3): p. 257-264.
Bank, M., (2012), Application of particle swarm optimization and simulated annealing algorithms in flow shop scheduling problem under linear deterioration, Advances in Engineering Software, No. 47, pp. 1–6.
Behnamian, J., M. Zandieh, and S.M.T. Fatemi Ghomi, (2009), Parallel-machine scheduling problems with sequence-dependent setup times using an ACO, SA and VNS hybrid algorithm. Expert Systems with Applications, 36(6): p. 9637-9644.
Cheng, T.C.E., C.-J. Hsu, and D.-L. Yang,( 2011), Unrelated parallel-machine scheduling with deteriorating maintenance activities. Computers & Industrial Engineering, 60(4): p. 602-605.
Ebrahimy Zade, A., and M.B. Fakhrzad, (2013), A dynamic genetic algorithm for solving a single machine scheduling problem with periodic maintenance, ISRN Industrial Engineering 2013.
Fakhrzad, M., A. Sadeghieh, and L Emami, (2012), A new multi-objective job shop scheduling with setup times using a hybrid genetic algorithm, International Journal of Engineering-Transactions B: Applications 26 (2), 207.
Fakhrzad, M.B. and A.S. Esfahanib, (2013), Modeling the time windows vehicle routing problem in cross-docking strategy using two meta-heuristic algorithms, International Journal of Engineering-Transactions A: Basics 27 (7), 1113.
Fakhrzad, M.B., M. Heydari, (2008), Flexible flow-lines model at m machine centers with fuzzy total costs, Journal of applied sciences, 8, 2059-2066.
Fan, Y.-P. and C.-L. Zhao,( 2014), Single machine scheduling with multiple common due date assignment and aging effect under a deteriorating maintenance activity consideration. Journal of Applied Mathematics and Computing, 46(1-2): p. 51-66.
Gawiejnowicz, S., Time-dependent scheduling. (2008): Springer Publishing Company, Incorporated.
Haddad, H.,( 2014), Minimizing Total Weighted Tardiness and Earliness on a Single Machine Production Scheduling Problem with Multi-task Maintenance Policy and Deteriorating Jobs. Arabian Journal for Science and Engineering,. 39(8): p. 6543-6553.
Hsu, C.-J., et al.,( 2013), Unrelated parallel-machine scheduling problems with aging effects and deteriorating maintenance activities. Information Sciences, 253: p. 163-169.
Ji, P., et al.,( 2014), Single-machine common flow allowance scheduling with job-dependent aging effects and a deteriorating maintenance activity. Optimization Letters, 8(4): p. 1389-1400.
Ji, M., et al.,( 2013), Single-machine due-window assignment and scheduling with resource allocation, aging effect, and a deteriorating rate-modifying activity. Computers & Industrial Engineering, 66(4): p. 952-961.
Lai, P.-J. and W.-C. Lee,(2010), Single-machine scheduling with a nonlinear deterioration function. Information Processing Letters, 110(11): p. 455-459.
Liu, P., et al.,( 2013), Scheduling two agents with sum-of-processing-times-based deterioration on a single machine. Applied Mathematics and Computation, 219(17): p. 8848-8855.
Mosheiov, G.,(2012), A note: Multi-machine scheduling with general position-based deterioration to minimize total load. International Journal of Production Economics, 135(1): p. 523-525.
Rudek, R.,( 2012), The strong NP-hardness of the maximum lateness minimization scheduling problem with the processing-time based aging effect. Applied Mathematics and Computation, 218(11): p. 6498-6510.
Rudek, A. and R. Rudek,( 2011), A note on optimization in deteriorating systems using scheduling problems with the aging effect and resource allocation models. Computers & Mathematics with Applications, 62(4): p. 1870-1878.