عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع در صنعت پخش مواد غذایی

مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ رضا هاجری

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 235-274

https://doi.org/10.22054/jims.2020.44148.2339

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رابطه بین عوامل مؤثر در طراحی شبکه توزیع (DND) در شرکت‌های پخش در صنعت مواد غذایی انجام شده‌است. در این مقاله، طراحی شبکه توزیع به دو حوزه اصلی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و سیاست‌های مدیریت توزیع طبقه‌بندی‌شده و تأثیر متغیرهای کلیدی توزیع بر طراحی شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از ...  بیشتر