مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 61-94

چکیده
  تحقیق حامر با هدف شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استانمازندران، در پاسخ به دلایل تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط استان مازندران صورت گرفتهاست. بر این اساس ممن مرور جام بر اد بیات موموعی مربوط به سازمان های کوچک و متوسط مدلمفهومی یازده بُعدی از عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان ...  بیشتر