بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 109-132

چکیده
  در این تحقیق از طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است و در دومرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گردید. بر اساس مدلیکه در دانشگاه کمبریج ارائه گردیده بود، به بررسی و تحلیل پاسخگویی شرکتالماس کویر و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبیقی نظریپرداخته شد. براساس نتایج مطالعه موردی تطبیقی نظری پرسشنامهای جهت تعیین میزان ...  بیشتر