سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نوآوری

سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید کامران باقری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 83-99

چکیده
  امروزه تحولات تکنولوژی آنچنان سرعتی بخود گرفته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی توان هنگام ماندن با این تحولات و نه پیشتازی در آن را ندارند. از سوی دیگر، همگان اذعان دارند که این تحولات، تاثیر عمیقی عملکرد اقتصادی، صنعتی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورها بر جای گذاشته و در عصر جهانی شدن، تنها بواسطه کسب توانمندیهای تکنولوژیکی می ...  بیشتر