مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله روشی برای مقایسه مدلهای مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی ارائه می شود. هدف ارائه روشی کمی برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی است. روش ارائه شده بسیار ساده و برای مقایسه مدل های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی بدون محدودیت تعداد مدل ها قابل کارکرد است. مدل های مورد استفاده در این مقاله شامل مدل ...  بیشتر

رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

جعفر رضائی؛ نگین سلیمی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 89-106

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد. نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد. بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه ارتباط فرد با خود دارد. آمدن فرد دیگری به محدوده ...  بیشتر