مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 15-35

چکیده
  گزینش فناوری مناسب یک جامعه برای دریافت از دارندگان آن در دیگر جوامع، نیاز به اخذ تمهیدات سنجیده جهت اثر بخش شدن تصمیم اخذ شده دارد. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری مدل اس دبلیو ا تی راهبرد توسعه جهت صنعت تولید پارافین در ایران شناسایی شده است. فناوریهای مختلف تولید این محصولات با دیدی توسعه طلبانه ارائه گردد و امکان پذیری تولید ...  بیشتر