استفاده از فرایندهای تصادفی در برآورد نیروی انسانی مطالعه موردی استفاده از زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی

سیدحسین ابطحی؛ احمد حسنی کاخکی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 163-182

چکیده
  پیش بینی پایه و اساس هر روش برنامه ریزی و خصوصا برنامه ریزی نیروی انسانی است و یکی از مهمترین و غامض ترین مشکلات سازمان ها مسئله نیروی انسانی و مشکلات پرسنلی است. این موضوع با پیشرفت هر چه بیشتر جوامع بشری و به دنبال آن پیچیده تر شدن سازمان ها، فرصتها و چالش هایی را برای مدیریت ایجاد نموده است. یک برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی می تواند ...  بیشتر