ساز و کارهای همراستا سازی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شمس اله جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ رضا نجاری

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 1-27

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی میزان همراستایی اهداف فردی و سازمانی به صورت عملیاتی و اجرایی می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارتست از مدل مناسب سنجش همراستایی اهداف فردی و سازمانی کدام است؟ مهمترین اهداف فردی و سازمانی در جامعه آماری مورد نظر کدام است؟ همچنین میزان همراستایی بین اهداف فردی و سازمانی چگونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت فولاد ...  بیشتر