کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی فرایندهای تجاری و مدیریتی و مقایسه با مدل های غیر خطی مطالعه موردی: صنعت چوب ایران

مهدی کاظمی؛ علی اکبر نیک نفس؛ وحید رنجبر

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 191-208

چکیده
  ماهیت روابط تشریح کننده بسیاری از فرایندهای واقعی زندگی به ویژه در حوزه های تجاری و مدیریتی اغلب غیر خطی هستند. لذا پیش بینی رفتار چنین فرایندهایی نیازمند ابزارهای دقیق و اثر بخش است. شبکه های عصبی مصنوعی قادرند به عنوان یک ابزار مهم مدل سازی در پیش بینی مسائل کسب و کار، نقایص مدل های معمول را جبران نمایند. هدف مقاله حاضر نشان دادن برتری ...  بیشتر