توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی

محمد امین نایبی؛ عباس پناهی نیا

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 209-235

چکیده
  در این مقاله یک مدل موجودی در ترکیبی از فضای نادقیقی و عدم قطعیت توسعه یافته است. مدل ارائه شده توسط مدل R,Q بوده و به صورت چند کالایی و چند هدفه و در دو حالت تقاضای پس افت و فروش از دست رفته مدلسازی شده است. اهداف مدل کمینه سازی هزینه ها و سطح خطر و محدودیت های آن شامل: بودجه در دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز بوده ...  بیشتر