عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران

زهره دهدشتی شاهرخ؛ حسین جعفری

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 141-160

چکیده
  یکی از کلیدی ترین موضوعات بازاریابی بین المللی، انتخاب بازار هدف صادراتی است که اولین مرحله در فرایند بین المللی شدن شرکتها می باشد. در این مقاله عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران معرفی شده اند. عوامل تاثیر گذار در شش بعد اصلی شامل عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و قانونی تقسیم بندی و از ...  بیشتر