نویسنده = محمد امین نایبی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

دوره 12، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 125-124

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور


2. یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 61-87

محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد


3. توسعه یک مدل موجودی چند هدفه احتمالی فازی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 209-235

محمد امین نایبی؛ عباس پناهی نیا