مدل سازی مساله زمانبندی تولید جریان کارگاهی چند حالته با منابع محدود

مهدی یزدانی؛ بهمن نادری

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8120

چکیده
  در مسائل زمانبندی معمولا زمان پردازش عملیات های هر کار مشخص و ثابت در نظر گرفته می شود. درادبیات زمانبندی پروژه بسیار تاکید شده است که زمان هر فعالیت/عملیات می تواند گاهی چند حالته باشد و باتخصیص مقداری بیشتری از منابع به یک فعالیت، زمان پردازش آن نیز کاهش یابد. در اینگونه مسائل علاوه برزمانبندی فعالیت ها باید تخصیص منابع محدود در ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7337

چکیده
  در این پژوهش، بهینه سازی زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس دانشگاهی، بر اساس یک مسئله واقعیشناسائی شده در یکی از دانشگاههای کشور بررسی شده است. تابع هدفی که برای مسئله تعریف شده استنسبت به آنچه که تاکنون در ادبیات موضوع، مطرح شده، متفاوت است و به نحو موثرتری می تواند هدفواقعی مسئله را بیان نماید. برای تشکیل تابع هدف، مشابه با قانون ...  بیشتر

مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

علی خاتمی فیروزآبادی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ علی محتشمی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله مدلی کلاسیک با متغیرهای باینی را به منظور تخصیص دنباله ای از رویدادها مانند دروس به تعداد محدودی از منابع متنوع اساتید، کلاس ها و بخش های زمانی ارائه می دهد بطوری که مجموعه محدودیت های مورد نظر را ارضا نماید. مدلسازی مسائل زمان بندی دوره های تحصیلی به دلیل وجود تعداد متغیرهای زیاد و همچنین تنوع آنها و در عین حال وجود محدودیت ...  بیشتر