تعیین تعداد بهینه گروه های اقلام موجود در انبار بر اساس آنالیز ABC در چارچوب یک شبکه زنجیره تامین

امید عبدالعظیمی؛ مرضیه خاکستری

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 307-344

https://doi.org/10.22054/jims.2020.43808.2337

چکیده
  طبقه بندی موجودی یکی از تکنیک‌های مهم در حوزه مدیریت موجودی است. یک روش شناخته شده، روش طبقه‌بندی بر اساس آنالیزABC است که اقلام موجود در انبار را بر اساس ارزش و اهمیت آنها در طبقات مختلفی قرار می‌دهد. در این مقاله، یک شبکه زنجیره تامین سه سطحی برای یک مدل بهینه‌سازی دو‌هدفه به منظور بهبود کیفیت گروه‌بندی موجودی بر اساس آنالیزABC ارائه ...  بیشتر

مدیریت زنجیره تامین سه سطحی تحت عدم قطعیت استفاده از برنامه فازی چند هدفه

مصطفی اختیاری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 123-160

چکیده
  در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی تک محصولی با حلقه های تولید کنندگان – توزیع کنندگان – مشتریان در نظر گرفته شده که تقاضای مشتریان، درصد کالای برگشتی از مشتریان و زمان ارسال کالا از توزیع کنندگان به مشتریان، به عنوان متغیرهای فازی در نظر گرفته می شوند. رویکرد اصلی در این مقاله، در نظر گرفتن همزمان مسائل انتخاب تامین کنندگان ...  بیشتر