استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عمل کرد و افزایش اثر بخشی برنامه های استراتژیک

محمد تقی تقوی فرد؛ امیر مهدی ملک

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 135-165

چکیده
  شاخص های کلیدی عمل کرد سازمان را در تعیین و اندازه گیری میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمان، کمک می نمایند. شاخص های کلیدی عمل کرد برنامه ای، اثر بخشی را اندازه گیری می نماید. انتخاب این شاخص ها، به دلیل آنکه قضاوت تصمیم گیرندگان در میزان اهمیت و ارجحیت هر یک از گزینه ها و یا معیارهای هر یک از شاخص ها، در شرایط عدم قطعیت ...  بیشتر