ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

امیر خرمی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 79-116

https://doi.org/10.22054/jims.2018.18574.1660

چکیده
  ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانک­ها و مؤسسات­مالی بوده که مدل­های مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی می­پردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر ...  بیشتر

بخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبندی خودروها در بخشهای قیمتی با استفاده از روش ترکیبی دیمتل خوشه بندی دو - مرحله ای تاپسیس و وزن دهی دو مرحله ای آنتروپی شانون

طاهره زعفریان؛ محمد اندبیلی؛ حسین مومنی؛ سید اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 159-192

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9110

چکیده
  امروزه بیش از 055 نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد که نسبت به دهه گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. تنوع بالای مدلها امکان انتخاب خودرو را دشوار میسازد. تاکنون مدلی ریاضی جهتبخشبندی و رتبهبندی بازار خودرو توسعه داده نشده است که تعداد خوشههای بهینه توسط الگوریتم و بااستفاده از مدل ریاضی تعیین شود و نیز در رتبه بندی، وزن دهی ...  بیشتر

توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

سیامک خیبری؛ مصطفی کاظمی

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 199-219

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8790

چکیده
  تاپسیس که در گروه جبرانی روشهای تصمیمگیری قراردارد، بر این مفهوم که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را باراه حل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد، استوار است. وجود روند یکنواخت افزایشیو کاهشی در شاخصهای مثبت و منفی از جمله ویژگیهای تاپسیس در تعیین نقاط ایدهآل مثبت و منفی است. ایندرحالی است که میزان مطلوبیت ...  بیشتر

مدل تصمیم‌گیری سازشی بر اساس روش TOPSIS برای مسایل برنامه‌ریزی چند هدفه غیرخطی با مقیاس بزرگ و ساختار بلوکی زاویه‌دار تحت شرایط عدم قطعیت

مقداد سلیمی؛ بهروز افشار نجفی؛ بهنام وحدانی

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 83-121

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله ارائه یک رویکرد سازشی به منطور حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه مقیاس بزرگ با ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعیت می باشد.با بهره گیری از این روش، یک مساله با ابعاد بزرگ به چندین مساله با ابعاد کوچکتر تجزیه می گردد. سپس با به کار بردن روش تاپسیس و و تشکیل توابعی که نشان دهنده میزان دوری از ایده آل های منفی و میزان ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  در این مقاله یک روش تاپسیس جدید مبتنی بر اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برایتصمیم گیری گروهی معرفی می گردد که در آن، ارزش گذاری گزینه ها نسبت بهشاخص ها و ارزش های وزنی شاخص ها با استفاده از اعداد فازی شهودی ذوزنقه ایتعیین می گردد و اوزان نظرات تصمیم گیرندگان نیز نامعلوم هستند. در روشپیشنهادی، برای تعیین ارزش های وزنی شاخص ها و نظرات تصمیم ...  بیشتر