مدیریت تولید و عملیات
برنامه‌ریزی یک سیستم تولیدی-دوباره‌کاری چندمرحله‌ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی

هادی مختاری؛ حسین شیرانی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 225-257

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46596.2382

چکیده
  امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی‌های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره‌روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه‌جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می‌باشد و این موضوع برای سیستم‌ها ...  بیشتر