نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم

محسن رجب زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد مهرآیین

دوره 19، شماره 60 ، فروردین 1400، ، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22054/jims.2021.54482.2528

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد که در زمینه بکارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین محصولات کشاورزی به ویژه در حوزه‌ کنترل کیفیت و در بخش لجستیک، کمبودهایی وجود دارد و پژوهشگران می‌توانند از طریق مدل‌سازی و بهینه‌سازی، شکاف‌های نظری موجود در این زمینه را پوشش دهند. لذا، هدف این پژوهش شناسایی مهمترین مقوله‌های موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء ...  بیشتر