مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأییدی، خوشهبندی و تکنیک PROMOTEE

علیرضا پویا؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 55-90

چکیده
  بسیاری از شرکتها هنگام استفاده از ابزارها و شیوههای دستیابی به اهداف تولید ناب، به علت عددم وجدودیک نگرش واحد از ابزارهای پیادهسازی و ارزیابی بدا مشدلاتت عدیدده ای مواجده شدده اندد بده ردوری کدهمحققان مختلف با توجه دیدگاههای خود روشهای مختلفی را به منظور استقرار و ارزیابی تولید ناب در صنایعپیشنهاد دادهاند. بر همین اساس نیز هدف این ...  بیشتر

ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 49-74

چکیده
  تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی جهت بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی تولید ناب، کماکان به کارگیری موثر و کارامد این نظام با مشکلاتی مواجه است. به نظر می رسد ریشه این مشکلات در نبود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد. این مقاله در صدد است تا مدلی را ارائه ...  بیشتر

ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-25

چکیده
  تاکنون تلاش های فراوانی در دو حوزه ی مفهومی، و سنجش و پیاده سازی تولید ناب از سوی محققین دانشگاهی و اجرایی صورت گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه ها، سعی در ارائه ی پیشنهادهایی در دو محور زیر دارد: 1. آشنایی مخاطبان با مفهوم و تعریف جامع نابی و 2. ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی ...  بیشتر

چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 37-61

چکیده
  تولید چابک به عنوان جدیدترین سیستم تولید، امروزه بخش قابل توجهی از ادبیات مدیریت عملیات را به خود اختصاص داده است. اما این ابهام هنوز در ادبیات تحقیق موجود است که آیا تولید چابک همان مفاهیم موجود در تولید ناب را به شیوه ای نو بیان نموده یا ارائه دهنده رویکردی جدید به تولید به همراه تکنیک های مورد نیاز آن است. به منظور پاسخ به این سوال ...  بیشتر